SFS 2004:800 Lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden / SFS 2004:800 Lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
040800.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1957:684) om
betalningsväsendet under krigsförhållanden;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1957:684) om betal-

ningsväsendet under krigsförhållanden skall ha följande lydelse.

4 §

2

�r Sverige i krig, får regeringen, efter hörande där så är möjligt av di-

rektionen i Riksbanken, föreskriva att Riksbanken skall vara skyldig att in-
lösa utbetalningskort avsedda för postgirorörelsen och direktutbetalnings-
kort, som utfärdats av statlig eller kommunal myndighet eller annan postgi-
rokontoinnehavare, som fått medgivande att göra utbetalning med direktut-
betalningskort, samt att sådana kort skall tas emot som betalning till statlig
myndighet.

�r Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen, efter hörande av direk-
tionen i Riksbanken, meddela sådana föreskrifter som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 1998:1409.

SFS 2004:800

Utkom från trycket
den 9 november 2004

5 SFS 2004:761�819

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet