SFS 2004:800 Lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden / SFS 2004:800 Lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
040800.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1957:684) om
betalningsväsendet under krigsförhållanden;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1957:684) om betal-

ningsväsendet under krigsförhållanden skall ha följande lydelse.

4 §

2

�r Sverige i krig, får regeringen, efter hörande där så är möjligt av di-

rektionen i Riksbanken, föreskriva att Riksbanken skall vara skyldig att in-
lösa utbetalningskort avsedda för postgirorörelsen och direktutbetalnings-
kort, som utfärdats av statlig eller kommunal myndighet eller annan postgi-
rokontoinnehavare, som fått medgivande att göra utbetalning med direktut-
betalningskort, samt att sådana kort skall tas emot som betalning till statlig
myndighet.

�r Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen, efter hörande av direk-
tionen i Riksbanken, meddela sådana föreskrifter som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 1998:1409.

SFS 2004:800

Utkom från trycket
den 9 november 2004

5 SFS 2004:761�819

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.