SFS 2022:1570 Lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden / SFS 2022:1570 Lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
SFS2022-1570.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet

under krigsförhållanden

Utfärdad den 24 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1957:684) om betalnings-
väsendet under krigsförhållanden ska ha följande lydelse.

2 §2 �r Sverige i krig, får regeringen, efter hörande där så är möjligt av
direktionen i Riksbanken, meddela föreskrifter om Riksbankens sedel- och
myntutgivning och bankrörelse samt offentliggörande av Riksbankens
räkenskaper att gälla i stället för vad som är föreskrivet i lagen (2022:1568)
om Sveriges riksbank och i annan lag.

�r Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen, efter framställning av
direktionen i Riksbanken, meddela sådana föreskrifter som avses i första
stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:24.
2 Senaste lydelse 1998:1409.

SFS

2022:1570

Publicerad
den

1 december 2022

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.