SFS 1998:1409 Lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden / SFS 1998:1409 Lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
981409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1957:684) om
betalningsväsendet under krigsförhållanden;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen (1957:684) om

betalningsväsendet under krigsförhållanden skall ha följande lydelse.

2 §

2

�r Sverige i krig, får regeringen, efter hörande där så är möjligt av di-

rektionen i Riksbanken, meddela föreskrifter om Riksbankens sedel- och
myntutgivning och bankrörelse samt offentliggörande av Riksbankens rä-
kenskaper att gälla i stället för vad som är föreskrivet i lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank och i annan lag.

�r Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen, efter framställning av
direktionen i Riksbanken, meddela sådana föreskrifter som avses i första
stycket.

4 §

3

�r Sverige i krig, får regeringen, efter hörande där så är möjligt av di-

rektionen i Riksbanken, föreskriva att Riksbanken skall vara skyldig att in-
lösa utbetalningskort avsedda för postgirorörelsen och direktutbetalnings-
kort, som utfärdats av statlig eller kommunal myndighet, allmän försäkrings-
kassa eller annan postgirokontoinnehavare, som fått medgivande att göra ut-
betalning med direktutbetalningskort, samt att sådana kort skall tas emot
som betalning till statlig myndighet.

�r Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen, efter hörande av direk-
tionen i Riksbanken, meddela sådana föreskrifter som avses i första stycket.

1

Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, rskr. 1997/98:147, bet. 1998/99:KU2, rskr.

1998/99:6.

2

Senaste lydelse 1992:1415.

3

Senaste lydelse 1992:1415.

SFS 1998:1409

Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

2

SFS 1998:1409

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet