SFS 1998:1409 Lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden

981409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1957:684) om
betalningsväsendet under krigsförhållanden;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen (1957:684) om

betalningsväsendet under krigsförhållanden skall ha följande lydelse.

2 §

2

Är Sverige i krig, får regeringen, efter hörande där så är möjligt av di-

rektionen i Riksbanken, meddela föreskrifter om Riksbankens sedel- och
myntutgivning och bankrörelse samt offentliggörande av Riksbankens rä-
kenskaper att gälla i stället för vad som är föreskrivet i lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank och i annan lag.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen, efter framställning av
direktionen i Riksbanken, meddela sådana föreskrifter som avses i första
stycket.

4 §

3

Är Sverige i krig, får regeringen, efter hörande där så är möjligt av di-

rektionen i Riksbanken, föreskriva att Riksbanken skall vara skyldig att in-
lösa utbetalningskort avsedda för postgirorörelsen och direktutbetalnings-
kort, som utfärdats av statlig eller kommunal myndighet, allmän försäkrings-
kassa eller annan postgirokontoinnehavare, som fått medgivande att göra ut-
betalning med direktutbetalningskort, samt att sådana kort skall tas emot
som betalning till statlig myndighet.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen, efter hörande av direk-
tionen i Riksbanken, meddela sådana föreskrifter som avses i första stycket.

1

Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, rskr. 1997/98:147, bet. 1998/99:KU2, rskr.

1998/99:6.

2

Senaste lydelse 1992:1415.

3

Senaste lydelse 1992:1415.

SFS 1998:1409

Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

2

SFS 1998:1409

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.