SFS 1971:532

710532.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lage n (1962:627) om vissa åtgärder

för utnyttjande av va ttenkraft vid krig m. m.;

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott förordna, att 7 och 14 §§ lagen (1962: 627) om
vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m. m. skall ha

nedan angivna lydelse.

7 § Är företag enligt denna lag av betydande omfattning eller ingri­

pande beskaffenhet, kan Konungen förbehålla sig prövning av frågan
huruvida företaget får komma till stånd. I sådant fall äger vad i 4 kap.

17, 18 och 20 §§ vattenlagen (1918: 523) föreskrives om Konungens

prövningsrätt motsvarande tillämpning.

Bestämmelserna i 4 kap. 1—12,-16 och 19 §§ vattenlagen skola ej äga

tillämpning i fråga om företag enligt denna lag.

14 § Bestämmelserna i 11 kap. 27 § 6 mom. första stycket vattenlagen

(1918: 523) skola ej äga tillämpning i mål som avses i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Sofiero den 4 juni 1971.

SFS 1971:532

Utkom från trycket

den 19 ju li 1971

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

^ Prop. 1971: 106, JuU 13, rskr 204.

1417

¬

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.