SFS 1974:275

740275.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 275 Lag

Utkom från trycket

den 5 ju ni 19 74

654

om ändring i l agen (1962:627) om vissa åtgärder för

utnyttjande av v attenkraft vid krig m.m.;

utfärdad den 17 maj 1974.

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen^ i fråga om lagen (1962; 627)

om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

delsan 13 § skall upphöra att gälla,
deJsan 1 och 16 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

7

�r företag enligt denna lag av betydande omfattning eller

ingripande beskaffenhet, kan Konungen förbehålla sig prövning av
frågan huruvida förelaget fär komma till stå nd. I sådan t fall äger vad i

4 kap. 17, 18 och 20 §§ vattenlagen (1918:523) föreskrives om

Konungens prövningsrätt motsvarande tillämpning.

Bestämmelserna i 4 kap. 5-12, 16 och 19 §§ vattenlagen skola e j äga

tillämpning i fråga om företag enligt denna lag.

' Prop, 1974:83, CU 28, rskr 229.

^ Senaste lydelse 1971:532.

S

c

¬

background image

16

1 mäl enligt denna lag skall ett exemplar av ansöknings-

SFS 1974:275

handlingarna jämte kungörelsen städse genom vattenrättsdomarens
försorg tillställas länsstyrelsen i det län. inom vilket förelaget huvud­

sakligen skall verkställas.

Vid tillämpning i mäl. varom nu är fråga, av bestämmelserna i 11

kap. 38 §. 39 § andra stycket, 45 § 1 mom. andra stycket sista punkten.

47 §, 50 § andra stycket och 61 § första stycket vattenlagen mä i

brådskande fall f rister, som avses i näm nda stadganden, begränsas med
iakttagande likväl av att skäligt rådrum beredes.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM
(J ustitiedepartementet)

3 �ndringen innebär att första stycket upphävs.

(⬢

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.