SFS 1983:653

830653.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:653

Utkom från trycket

den 27 juni 1983

om ändring i lagen (1962:627) om vis sa åtgärder för

utnyttjande av vattenkraft vid krig m. m.;

utfärdad deti 16 juni 1983 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1962:627) om vissa

åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m. m .'

dels att 14 och 20 §§ skall upphöra att gälla.
dels att i 1 § ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",
dels att 2, 3, 5 -9, 12 och 15- 19 §§ skall ha n edan angivna lydelse.

2 § För bättre utnyttjande av vattenkraft får. efter ansökan hos vatten­

domstolen enligt 13 kap. vattenlagen (1983:291). tillstånd enligt denna lag

lämnas till tillfällig vattenreglering eller annat vattenföretag, som avses i 1

kap. 3§ första stycket 1 v attenlagen, eller också ändrade bestämmelser
meddelas om innehållande eller tappning av vatten, om åtgärden prövas ur

allmän synpunkt medföra fördelar, som överväger kostnaderna samt ska­
dorna och olägenheterna av den.

3 § Bestämmelserna i v attenlagen (1983:291) skall tillämpas på företag
enligt denna lag. om inte annat föranleds av bestämmelserna i det följande.

5 § Bestämmelsen i 3 kap. 4§ vattenlagen (1983:291) skall inte äga

tillämpning i fråga om före tag enligt de nna lag.

6 § Bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen (1983:291) om vattenreglering

med tvångsdelaktighet gäller inte regleringar, som avses i denna lag. �r det
uppenbart, att en reglering är till nytta för annan som tillgodogör vatten­
kraft, är denne dock skyldig att i den mån s å kan anses skäligt bidra till
kostnaden för regleringen. I fråga om talan om sådant bidrag tillämpas
vattenlagens bestämmelserom stämningsmål.

I fråga om förvaltningen av ett vattenregleringsföretag med flera deltaga­

re gäller vad som i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter är

stadgat om samfälligheter enligt vattenlagen.

1554

' Prop. 1982/83:26, JoU 31. rskr 370.

^ Senaste lydelse av 14 § 1971: 532.

¬

background image

7

I stället för bestämmelserna i 11 kap, 1 och 2§§ vattenlagen

SFS 1983:653

(1983:291) gäller vid tillämpning av denna lag i fråga om vattenföretag som
där avses bestämmelserna i 11 kap. 3 § vattenlagen.

Bestämmelserna i 11 kap. 7 -11 §§ och 13 kap. 19 § andra stycket vatten­

lagen skall inte gälla i fråga om företag enligt denna lag.

8 §'' För vattenkraft, som går förlorad för strömfallsägare till följd av
sådan enligt denna lag medgiven åtgärd, med vilken ej åsyftas att tillgodo­
göra samma vattenkraft, skall ersättning utgå allenast såvitt fråga är om

tillgodogjord vattenkraft eller om vattenkraft, som uppenbarligen är av­

sedd att tillgodogöras under den tid tills tåndet skall gälla.

9 § Vid meddelande av tillstånd till fö retag enligt denna lag får vatten­
domstolen, om det behövs för att undvika dröjsmål med företaget, skjuta

upp frågan om de föreskrifter, som erfordras angående ersättning, avgifter

eller annat. Därvid tillämpas 13 kap. 49 § andra-femte styckena vattenla­
gen (1983:291).

12 § Anspråk på ersättning för skada, förlust eller intrång som inte
förutsetts av vattendomstolen skall, för att få tas upp till prövning, anmälas

till vat tendomstolen inom fem år eller den längre tid, högst tolv år, som

vattendomstolen kan ha föreskrivit, räknat från det tiden för tillståndet

eller, om nytt tillstånd meddelats, tiden därför gått till än da. Efterföljes
företag enligt denna lag av företag, vartill tillstånd meddelas enligt vatten­
lagen (1983:291), får anspråk med a nledning av det förra företaget fram­
ställas inom den tid, som gäller för det senare företaget enligt 15 kap. 17 §

tredje stycket vattenlagen. Anmälan om ersättningsanspråk skall vara
skriftlig och den skall ges in till v attendomstolen i två exemplar. Vatten­

domstolen skall i domen e rinra om vad skadelidande har att iaktta.

15 § Bestämmelserna i 4 k ap. 5 § andra och tredje styckena vattenlagen

(1983:291) hindrar inte att ansökan om tillstånd till åtg ärder enligt denna

lag tas upp till prövning.

16

I mål enligt denna lag skall ett exemplar av ansökningshandlingar­

na jämte kungörelsen av vattendomstolen tillställas länsstyrelsen i det län,

inom vilket för etaget huvudsakligen skall verkställas.

Vid tillämpning i mål, varom nu är fråga, av bestämmelserna i 13 kap. 29

och 37 §§ vattenlagen (1983:291) f år i brådskande fall de i d essa lagrum
angivna fristerna begränsas. Parterna skall dock beredas skäligt rådrum.

17 § r mål enligt denna lag får på begäran av sökanden vattendomstolen

utan huvudförhandling i bråds kande fall medge att åtgärder för vattenföre­
taget vidtas, innan frågan om sådana åtgärder slutligen avgörs. �r fråga om

åtgärd, som omfattar vidlyftigare arbete, eller är avsevärt intrång på all­

män elle r enskild rätt att befara därav, får förordnande meddelas endast

om riket är i krig.

' Senaste lydelse 1974:275.

⬢' � ndringen innebär att andra stycket upphävs.

^ Senaste lydelse 1974; 275.

1555

¬

background image

SFS 1983:653

När synnerliga skäl föreligger, får vaitendomstolen i m ål enligt denna lag

medge sökanden att utan hinder av bestämmelsen i 4 kap. 1 § andra stycket
vattenlagen (1983; 291) påbörja a rbete, som där avses.

Vattendomstolens beslut enligt denna paragraf gäller omedelbart, men

det kan ändras när förhållandena föranleder det.

18 § �r riket i krig och är med hänsyn till kraftförsörjningen oundgängli­

gen erforderligt att åtgärd, som avses i 2§, vidtas utan dröjsmål, får

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordna att

åtgärden far, ändå alt den är av beskaffenhet att vattendomstolens medgi­

vande därtill skall inhämtas, vidtas utan föregående prövning av vatten­

domstolen. Vidtar någon åtgärd med stöd av vad nu sagts, skall han
ofördröjligen efter dess verkställande göra ansökan hos vattendomstolen
om godkännande av åtgärden.

I fråga om ansökan, som i första stycket sägs, och påföljd för underlåten­

het att göra sådan ansökan gäller vad i vattenla gen (1983:291) stadgas för

fall som avses i 4 k ap. 4 § samma lag.

19 § Säkerhet, som avses i 13 ka p. 49 och 50§5! vattenlagen (1983:291).

skall i mål, varom är fråga i denna lag, gälla all ersättning, som icke skall

erläggas innan meddelat tillstånd tages i ans pråk, ävensom kostnader för
åtgärd, som vattendomstolen kan ha föreskrivit med stöd av 4§ andra
stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984,

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.