SFS 1998:864 Lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig / SFS 1998:864 Lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
980864.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder
för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1�7, 9�12 och 15�19 §§ lagen

(1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
skall ha följande lydelse.

1 §

2

�r Sverige i krig, skall bestämmelserna i denna lag om meddelande av

tillstånd till viss vattenverksamhet tillämpas.

�r Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestäm-
melserna i denna lag om meddelande av tillstånd till viss vattenverksamhet
skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning

inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller god-
känner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställ-
ningen skedde, upphör föreskriften att gälla.

2 §

3

För bättre utnyttjande av vattenkraft får, efter ansökan hos miljödom-

stolen enligt miljöbalken, tillstånd enligt denna lag lämnas till tillfällig vat-
tenreglering eller annan vattenverksamhet, som avses i 11 kap. 2 § 1 miljö-
balken, eller också ändrade bestämmelser meddelas om innehållande eller
tappning av vatten, om åtgärden prövas ur allmän synpunkt medföra förde-
lar, som överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den.

3 §

4

Bestämmelserna i miljöbalken och lagen (1998:812) med särskilda

bestämmelser om vattenverksamhet skall tillämpas på vattenverksamhet en-
ligt denna lag, om inte annat föranleds av bestämmelserna i det följande.

4 §

Tillstånd till vattenverksamhet enligt denna lag skall meddelas för viss

tid, högst tre år.

Sedan tiden för tillståndet eller, om nytt tillstånd meddelats, tiden

därför gått till ända, skall sökanden vidtaga de åtgärder, som erfordras för att

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Senaste lydelse 1994:1633.

3

Senaste lydelse 1983:653.

4

Senaste lydelse 1983:653.

SFS 1998:864

Utkom från trycket
den 8 juli 1998

2*

SFS 1998:855�898

background image

2

SFS 1998:864

återställa förhållandena i lämpligt skick. Miljödomstolen har att i samband
med tillståndet meddela erforderliga bestämmelser härom.

5 §

5

Bestämmelsen i 11 kap. 6 § första stycket miljöbalken skall inte äga

tillämpning i fråga om vattenverksamhet enligt denna lag.

6 §

6

Bestämmelserna i 5 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmel-

ser om vattenverksamhet angående vattenreglering med tvångsdelaktighet
gäller inte regleringar, som avses i denna lag. �r det uppenbart, att en regle-
ring är till nytta för annan som tillgodogör vattenkraft, är denne dock skyldig
att i den mån så kan anses skäligt bidra till kostnaden för regleringen. I fråga
om talan om sådant bidrag tillämpas bestämmelserna om stämningsmål i la-
gen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

I fråga om förvaltningen av en vattenreglering med flera deltagare gäller

vad som i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter är stadgat om
samfälligheter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vat-
tenverksamhet.

7 §

7

I stället för bestämmelserna i 17 kap. 1 § miljöbalken gäller vid till-

lämpning av denna lag i fråga om vattenverksamhet som där avses bestäm-
melserna i 17 kap. 3 § miljöbalken.

Bestämmelserna i 6 kap. 4�5 §§ miljöbalken skall inte gälla i fråga om

vattenverksamhet enligt denna lag.

9 §

8

Vid meddelande av tillstånd till vattenverksamhet enligt denna lag får

miljödomstolen, om det behövs för att undvika dröjsmål med verksamheten,
skjuta upp frågan om de föreskrifter, som erfordras angående ersättning, av-
gifter eller annat. Därvid tillämpas 22 kap. 27 § andra � femte stycket miljö-
balken.

10 §

Ersättning, som bestämmes i penningar, må fastställas att utgå för år

eller del av år, så länge verksamheten pågår. Har tillstånd till verksamheten
tagits i anspråk, skall sådan ersättning utgå för hela den tid därefter, för vil-
ken tillståndet meddelats, om ej miljödomstolen förordnar annorlunda.

När skäl äro därtill, må miljödomstolen höja eller sänka ersättning, som

fastställts att utgå för år eller del av år, eller meddela nya eller ändrade be-
stämmelser om vidtagande av åtgärder, som kunna erfordras för tillgodo-
seende av allmän eller enskild rätt.

11 §

Miljödomstols beslut, varigenom meddelats bestämmelser om skyl-

dighet att förebygga eller avhjälpa skada eller olägenhet till följd av vatten-
verksamhet enligt denna lag eller att utgiva ersättning därför, skall, såframt
tillståndet till verksamheten tagits i anspråk, gå i verkställighet som om det
vunnit laga kraft, där ej annorlunda förordnas.

Belopp, som i enlighet med miljödomstolens beslut nedsatts hos länssty-

relsen eller guldits i annan ordning, må ej återkrävas.

5

Senaste lydelse 1983:653.

6

Senaste lydelse 1983:653.

7

Senaste lydelse 1983:653.

8

Senaste lydelse 1983:653.

background image

3

SFS 1998:864

12 §

9

Anspråk på ersättning för skada, förlust eller intrång som inte förut-

setts av miljödomstolen skall, för att få tas upp till prövning, anmälas till
miljödomstolen inom fem år eller den längre tid, högst tolv år, som miljö-
domstolen kan ha föreskrivit, räknat från det tiden för tillståndet eller, om
nytt tillstånd meddelats, tiden därför gått till ända. Efterföljes vattenverk-
samhet enligt denna lag av vattenverksamhet, vartill tillstånd meddelas enligt
miljöbalken, får anspråk med anledning av den förra verksamheten framstäl-
las inom den tid, som gäller för den senare verksamheten enligt 24 kap. 13 §
tredje eller fjärde stycket miljöbalken. Anmälan om ersättningsanspråk skall
vara skriftlig och den skall ges in till miljödomstolen i två exemplar. Miljö-
domstolen skall i domen erinra om vad skadelidande har att iaktta.

15 §

10

Bestämmelserna i 17 § andra och tredje stycket lagen (1998:811)

om införande av miljöbalken hindrar inte att ansökan om tillstånd till åtgär-
der enligt denna lag tas upp till prövning.

16 §

11

I mål enligt denna lag skall ett exemplar av ansökningshandlingarna

jämte kungörelsen av miljödomstolen tillställas länsstyrelsen i det län, inom
vilket vattenverksamheten huvudsakligen skall utövas.

Vid tillämpning i mål, varom nu är fråga, av bestämmelsen i 22 kap. 17 §

miljöbalken får i brådskande fall den i detta lagrum angivna fristen begrän-
sas. Parterna skall dock beredas skäligt rådrum.

17 §

12

I mål enligt denna lag får på begäran av sökanden miljödomstolen

utan huvudförhandling i brådskande fall medge att åtgärder för vattenverk-
samheten vidtas, innan frågan om sådana åtgärder slutligen avgörs. �r fråga
om åtgärd, som omfattar vidlyftigare arbete, eller är avsevärt intrång på all-
män eller enskild rätt att befara därav, får förordnande meddelas endast om
riket är i krig.

När synnerliga skäl föreligger, får miljödomstolen i mål enligt denna lag

medge sökanden att utan hinder av bestämmelsen i 11 kap. 10 § miljöbalken
påbörja arbete, som där avses.

Miljödomstolens beslut enligt denna paragraf gäller omedelbart, men det

kan ändras när förhållandena föranleder det.

18 §

13

�r riket i krig och är med hänsyn till kraftförsörjningen oundgängli-

gen erforderligt att åtgärd, som avses i 2 §, vidtas utan dröjsmål, får rege-
ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordna att åtgärden
får, ändå att den är av beskaffenhet att miljödomstolens medgivande därtill
skall inhämtas, vidtas utan föregående prövning av miljödomstolen. Vidtar
någon åtgärd med stöd av vad nu sagts, skall han ofördröjligen efter dess
verkställande göra ansökan hos miljödomstolen om godkännande av åtgär-
den.

9

Senaste lydelse 1983:653.

10

Senaste lydelse 1983:653.

11

Senaste lydelse 1983:653.

12

Senaste lydelse 1983:653.

13

Senaste lydelse 1983:653.

background image

4

SFS 1998:864

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

I fråga om ansökan, som i första stycket sägs, och påföljd för underlåten-

het att göra sådan ansökan gäller vad i miljöbalken stadgas för fall som avses
i 11 kap. 16 § samma lag.

19 §

14

Säkerhet, som avses i 22 kap. 27 och 28 §§ miljöbalken, skall i mål,

varom är fråga i denna lag, gälla all ersättning, som icke skall erläggas innan
meddelat tillstånd tages i anspråk, ävensom kostnader för åtgärd, som miljö-
domstolen kan ha föreskrivit med stöd av 4 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

14

Senaste lydelse 1983:653.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.