SFS 2005:573 Lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig / SFS 2005:573 Lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
050573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder
för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.;

utfärdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1962:627) om vissa åt-

gärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m. skall ha följande lydelse.

7 §

2 Bestämmelserna i 6 kap. 4�5 §§ och 17 kap. 4 a § miljöbalken skall

inte gälla i fråga om vattenverksamhet enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312.

2 Senaste lydelse 1998:864. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2005:573

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet