SFS 2005:573 Lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

050573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder
för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.;

utfärdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1962:627) om vissa åt-

gärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m. skall ha följande lydelse.

7 §

2 Bestämmelserna i 6 kap. 4–5 §§ och 17 kap. 4 a § miljöbalken skall

inte gälla i fråga om vattenverksamhet enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312.

2 Senaste lydelse 1998:864. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2005:573

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.