SFS 2014:607 Lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

140607.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och
pensionatrörelse;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 3, 6, 8, 9 och 19–22 §§ lagen

(1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

2 ska ha följande lydelse.

2 §

3

Hotell- eller pensionatrörelse, som är avsedd att samtidigt ta emot

minst nio gäster eller som omfattar minst fem gästrum, får drivas endast av
den som har tillstånd av Polismyndigheten. Tillstånd meddelas för hotell-
eller pensionatrörelse i viss byggnad eller lägenhet.

Tillstånd ska meddelas, om det inte finns anledning att anta att den som

söker tillståndet ska driva rörelsen så att fara för allmän ordning och säkerhet
uppkommer. Tillstånd får inte meddelas den som är underårig eller i konkurs-
tillstånd eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

3 §

4

Drivs hotell- eller pensionatrörelse som kräver tillstånd enligt 2 § av

bolag, förening eller annan samfällighet, ska det finnas en föreståndare för
rörelsen. Föreståndare får utses även av en tillståndshavare som är enskild
person. Polismyndigheten får ålägga en sådan tillståndshavare att utse före-
ståndare, om det finns särskilda skäl.

En föreståndare ska vara godkänd av Polismyndigheten. Utsedd förestån-

dare ska godkännas om han eller hon inte är underårig eller har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och det inte finns anledning att anta att han
eller hon ska bedriva rörelsen så att fara för allmän ordning och säkerhet upp-
kommer.

Godkänd föreståndare ansvarar i tillståndshavarens ställe för att rörelsen

bedrivs enligt föreskrifterna i denna lag.

6 §

5

Om en tillståndshavare avlider, försätts i konkurs eller får en förvaltare

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar rörelsen, får
rörelsen fortsättas under högst ett år. Om rörelsen fortsätter, ska det finnas en
föreståndare enligt 3 § för denna.

Om det inte redan finns en godkänd föreståndare, ska inom två månader

från dödsfallet, edgångssammanträdet eller beslutet om förvaltare ansökan
göras om godkännande av föreståndare. Godkänns inte föreståndaren, ska

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:599.

3 Senaste lydelse 1988:1310.

4 Senaste lydelse 1988:1310.

5 Senaste lydelse 1988:1310.

SFS 2014:607

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:607

Polismyndigheten lämna den som driver rörelsen tillfälle att inom viss tid an-
söka om godkännande av en annan föreståndare. Godkänns inte heller den
andra föreståndaren, anses tillståndet ha upphört att gälla tre veckor efter det
att beslut i ärendet vann laga kraft.

Görs inte ansökan som avses i andra stycket inom föreskriven tid, anses

tillståndet för rörelsen ha upphört att gälla den dag då tiden gick ut.

8 §

6

Upphör rörelsen, ska tillståndshavaren skriftligen anmäla det till Polis-

myndigheten. Detsamma gäller om tillståndshavaren inte vill utnyttja tillstån-
det eller om det uppkommer hinder mot att börja rörelsen. Polismyndigheten
ska återkalla tillståndet och underrätta byggnadsnämnden och de kommunala
nämnder som ansvarar för räddningstjänst och miljö- och hälsoskydd om
detta.

9 §

7

Polismyndigheten ska föra register över de hotell- och pensionatrörel-

ser för vilka tillstånd meddelats. I registret ska de beslut som Polismyndig-
heten meddelar i fråga om rörelsen antecknas.

19 §

8

Polismyndigheten ska återkalla tillståndet om tillståndshavaren

1. upprepade gånger funnits skyldig till brott mot denna lag,
2. åsidosatt någon annan bestämmelse som gäller för rörelsen och trots

uppmaning inte vidtagit rättelse inom skälig tid, eller

3. av annan anledning inte är lämplig att driva rörelsen.
Polismyndigheten ska återkalla godkännandet av en föreståndare eller er-

sättare som

1. upprepade gånger funnits skyldig till brott mot denna lag,
2. åsidosatt någon annan bestämmelse som gäller för rörelsen och trots

uppmaning inte vidtagit rättelse inom skälig tid, eller

3. av annan anledning inte är lämplig att förestå rörelsen.
Om det finns särskilda skäl, ska Polismyndigheten i stället för att återkalla

godkännandet enligt andra stycket återkalla tillståndet för rörelsen.

20 §

Om det är nödvändigt för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet,

får Polismyndigheten vid vite förbjuda hotell- eller pensionatrörelse, för vil-
ken det inte krävs tillstånd.

21 §

9

Polismyndigheten har rätt att få tillträde till hotell och pensionat för

att utöva tillsyn över att bestämmelserna i denna lag följs.

22 §

10

Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

6 Senaste lydelse 1983:303.

7 Senaste lydelse 1975:599.

8 Senaste lydelse 1975:599.

9 Senaste lydelse 1975:599.

10 Senaste lydelse 1995:1688. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2014:607

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.