SFS 1971:679

710679.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971: 679 Kungl. Maj:ts kungöre lse

Utkom från t rycket om ändring i hotellföfordningen (1966: 742);

den 27 ju li 19 71

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

Kungl. Maj.t bar, efter riksdagens hörande^, funnit gott förordna, att

22 § hotellförordningen (1966; 742) skall ha nedan angivna lydelse.

22 § Talan mot polismyndighetens beslut enligt denna förordning föres

hos länsstyrelsen genom besvär.

Talan mot länsstyrelsens beslut enligt 13 § föres hos Konungen genom

besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelsen enligt denna förordning föres talan

hos kammarrätten genom besvär.

Denna kungörelse träder i k raft den 1 januari 1972.
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

1578

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 222.

¬

background image

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1971: 679

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill b ekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GBIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.