SFS 1975:599

750599.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:599

Lag

Utkom från trycket

den 8 juli 19 75

om ändring i hotellförordningen (1966:742);

utfärdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om hotellförordningen

(1966:742)2

dels att i 22 § o rdet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",
dels att i 3, 21 och 22 §§ ordet "förordning" skall bytas ut mot "lag",
dels att rubriken till förordningen samt 1, 9, 13, 15 oc h 19 §§ skall ha

nedan angivna lydelse.

Lag om hotell- och pcnsionatrörelse

1 § Denna lag äger tillämpning på hotell- och pensionatrörelse. Med ho­

tell- eller pensionatrörelse avses i de nna lag yrkesmässig verksamhet med

ändamål att tillhandahålla tillfällig möblerad bostad. Lagen är icke tillämp­

lig när bostad tillhandahålles som ett led i ve rksamhet för vård, tillsyn, ut­

bildning eller uppfostran. Ej heller är lagen tillämplig på ensligt belägen,

obemannad stuga som står till allmänhetens förfogande för tillfällig över­

nattning.

Med hotell eller pensionat avses i lagen byggnad eller lägenhet, vari ho­

tell- eller pensionatrörelse drives.

9 § Polismyndigheten skall föra register över de hotell- och pensionatrö­

relser för vilka till.stånd m eddelats. I re gistret skola göras anteckningar om

de beslut polismyndigheten meddelar i fråg a om rörelsen.

13 § Gäst skall vid ankomsten till hotell eller pensionat, där rörelse dri­

ves med tillstånd enligt 2 §, a vfordras uppgift om fullständigt namn, födel­

setid, hemort och medborgarskap eller nationalitet. Sådana uppgifter skola
förvaras i form av gästförtsckning, vari även skola antecknas dagen för
gästens ankomst och dagen för hans avflyttning.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, polismyndigheten

äger förordna att från hotell- eller pensionatrörelse i viss ort eller från viss
rörelse anmälan skall göras till polismyndigheten om svensk, dansk, finsk,
isländsk eller norsk gäst på sätt och inom tid som polismyndigheten be­

stämmer. Avser förordnandet rörelse för vilken tillstånd ej meddelats en­
ligt 2 §, gälla bestämmelserna i första stycket för rörelsen.

Om ytterligare uppgifter som skola avfordras annan utländsk gäst och

om anmälan till polismyndigheten i frå ga om sådan gäst gälla bestämmel­
serna i utlänningskungörelsen (1969: 136). Sådana uppgifter skola anteck­

nas i gästförteckningen.

1264

15 § Gästförteckning skall föras noggrant och på anfordran hållas till­
gänglig för polismyndigheten. Den skall förvaras under minst tio år från
dagen för den anteckning som senast införts. Förteckning för rörelse som

upphör skall lämnas till p olismyndigheten.

' Prop. 1975:47, NU 3 4, rskr243.

2 Senaste lydelse av 22 § 1971:679.

¬

background image

För gästforteckning och för anmälan enligt 13 § a ndra stycket skall an-

SFS 1975:599

vändas blankett enligt formulär som fastställes av regeringen eller myndig­
het som regeringen bestämmer. Blanketter tillhandahållas av polismyndig­
heten.

19

Är tillståndshavare icke lämplig att driva rörelsen av den anled­

ningen att han up prepade gånger funnits skyldig till brott mot denna lag el­

ler åsidosatt annan bestämmelse som gäller för rörelsen och trots anma-

ning underlåtit att vidtaga rättelse inom skälig tid eller av annan anledning,

skall polismyndigheten återkalla tillståndet.

Är godkänd föreståndare eller ersättare icke lämplig att förestå rörelsen

av den anledningen att han upprepade gånger funnits skyldig till brott mot
denna lag eller åsidosatt annan bestämmelse som gäller för rörelsen och

trots anmaning underlåtit att vidtaga rättelse inom skälig tid eller av annan
anledning, skall polismyndigheten återkalla godkännandet eller, om sär­
skilda skäl föreligga, återkalla tillståndet för rörelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Vid lagens ikraftträdande

iakttagas;

1. Tillstånd enligt hotellförordningen att driva hotell- eller pensionatrö­

relse gäller som tillstånd enligt lagen.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till före skrift

som har ersa tts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den ny a
bestämmelsen.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Per Jermsten
(Justitiedepartementet)

' Ändringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

¬

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.