SFS 1977:463

770463.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:463

Lag

Utkom från trycket

den 23 juni 1977

om ändrieg i lagen (1966:742) om hotell- och pensionat-

rörelse;

utfärdad den 9 juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 1 § lagen (1966:742) om hotell-

och pensionatrörelse^ skall ha nedan a ngivna lydelse.

1

Denna lag äger tillämpning på hotell- och pensionatrörelse. Med ho­

tell- och pensionatrörelse avses i denna lag yr kesmässig verksamhet med

ändamål att tillhandahålla tillfällig möblerad bostad.

Lagen gäller ej

1. bostad som tillhandahåiles som ett led i ve rksamhet för vård, tillsyn,

utbildning eller uppfostran,

2. ensligt belägen, obemannad stuga som står till allmänhetens förfogan­

de för tillfällig övernattning,

3. på campingplats belägen, enkelt utrustad stuga utan vatten och av­

lopp som uthyres till allmänhe ten som tillfällig bosta d.

Med hotell eller pensionat avses i lagen byggnad elle r lägenhet, vari ho­

tell- eller pensionatrörelse drives.

Denna lag träd er i kraft tv å veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk fö rfattningssamling.

Pa regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1976/77:112. NU 50. rskr 354.

^ Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 599.

' Senaste lydelse 1975; 599.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.