SFS 1980:345

800345.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980; 345 Lag

Utkom från trycket

den 10 juni 1980

568

Ii

•I

om ändring i lagen (1966 ; 742) om hotell- och

pensionatrörelse;

utfärdad den 29 maj 1980.

Enligt riksdag ens beslut' f öreskrivs i fråga om lagen (1966:742) om ho­

tell- och pensionatrörelse''

dels att 13-15 och 17 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubri ken närmast före 13 § skall utgå,
dels att 18 § skall ha nedan angivna lydelse.

18 § Till böter, hö gst femhundra kronor, döms den som underlåteratt

a) fullgöra anmälningsskyldighet enligt 8 §;

b) enli gt 11 § föranstalta om undersökning eller anskaffa eller förvara

intyg.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1980.

På regeringens vägnar

HÅKAN WINBERG

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

'

SsiSfsJ av

rskr 1979/80:289.

D § 1975:599

15 § 1975:599

lagens rubrik 1975:599

¬

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.