SFS 1983:303

830303.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:303

Lag

Utkom från trycket

om ändriiiiig i Jagen (1966:742) om hoteSl- och

den 27 maj 1983

utfardad den 11 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 5 och 8§§ lagen (1966:742) om

E

hotell och pensionatrörelse^ ordet "hälsovårdsnämnden" skall bytas ut

mot "miljö- och hälsoskyddsnämnden".

i:

ANNA-GRETA LEIJON

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1982/83: 111, SoU 28. rskr 263.

722

^ Senaste lydelse av lagens rubrik 1975; 599.

in

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

Q

På regeringens vägnar

\

Cc

Cl

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.