SFS 1987:153

870153.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:153

om ändring i lagen (1966:742) om hoteil-

och pensionatrörelse;

den 6 maj i987

utfärdad den 2 aprii 1987 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (1966:742) om hoteli-

och pensionatrörelse skall ha följande lydelse.

5

Ansökan om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrörelse skall

vara skriftlig och åtföljas av

'Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr. 126.

^ Senaste lydelse 1983: 303.

379

\

¬

background image

SFS 1987:153

a) uppgift om sökandens fullständiga namn, firma och postadress samt,

om sökanden tidigare haft annat släktnamn, detta;

b) för sökande, som är enskild person, uppgift om födelsetid och yrke

eller titel samt bevis att han ej är omyndig eller i konkurstills tånd;

c) uppgift om fullständigt namn, födelsetid och yrke eller titel för den

som utsetts till föreståndare eller ersättare samt bevis att han ej är omyn­

dig;

d) uppgift om belägenheten av den byggnad eller lägenhet där rörelsen

avses skola drivas, det största antal gäster som skall kunna mottagas
samtidigt och det största antal gästrum som rörelsen skall omfatta;

e) om bygglov med delats för hotellet eller pensionatet, handlingar som

visar att så har skett.

Beviljas tillstånd skall skriftligt bevis utfärdas. Har bygglov ej meddelats

och är det inte uppenbart att lov inte behövs skall beviset innehålla erinran

om att bygglov kan fordras. Finns ej godkänd ersättare eller, i fall när

föreståndare skall finnas enligt 3 §, godkänd föreståndare, skall i beviset
anges att tillståndet icke får utnyttjas förrän ersättare eller föreståndare

utsetts och godkänts. Avskrift av beviset skall tillställas byggnadsnämn­

den, brandchefen och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Om godkännande av föreståndare eller ersättare skall skriftligt bevis

utfärdas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

f

fl

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.