SFS 1987:693

870693.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:693

om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och

Utkom från trycket

pensionatrörelse;

den 30 juii mi

utfärdad den 18 juni 1987 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 6 § lagen (1966:7 42) om hotell-

och pensionatrörelse^ orden "första borgenärssammanträdet" skall bytas

ut mot "edgångssammanträdet".

Denna lag träder i kraft den 1 janu ari 1988. Äldre bestämmelse gäller

fortfarande i fråga om en konkurs, i vilken konkursbeslutet har meddelats
före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Eugéne Palmér
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:90, LU 32, rskr. 320.

^ Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:599.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.