SFS 1988:1310

881310.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1310 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 lagen (1966:742) om hotell- och

den 16 december 1988 penslonatfÖrelse;

utfärdad den 1 decemb er 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2, 3, 5 och 6 §§ lagen (1966:742)

om hotell- och pensionatrörelse^ skall ha följande lydelse.

2 § Hotell- eller pensionatrörelse, som är avsedd att samtidigt mottaga
minst nio gäster eller som omfattar minst fem gästrum, får drivas endast

av den som har tillstånd av polismyndigheten i orten. Tillstånd meddelas

för hotell- eller pensionatrörelse i viss byggnad e ller lägenhet.

Tillstånd skall meddelas, om det icke finnes anledning antaga att den

som söker tillståndet skall driva rörelsen så att fara för allmän ordning och
säkerhet uppkommer. Tillstånd får ej meddelas den som är underårlg eller

i konkurstillstånd eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabal-
ken.

j

3 §' Drives hotell- eller pensionatrörelse för vilken tillstånd fordras en­

ligt 2 § av bolag, förening eller annan samfallighet, skall föreståndare

finnas för rörelsen. Föreståndare får utses även av tillståndshavare som är

enskild person. Polismyndigheten äger ålägga s ådan tillståndshavare att

utse föreståndare, om särskilda skäl föreligga.

Föreståndare skall vara godkänd av polismyndigheten. Utsedd förestån­

dare skall godkännas om han ej är underårig eller har förvaltare enligt

11 kap . 7 § föräldrabalken samt det icke finnes anledning antaga att han

skall utöva rörelsen så att fara för allmän ordning och säkerhet uppkom­

mer.

Godkänd föreståndare ansvarar i tillståndshavarens ställe för att rörel­

sen utövas enligt föreskrifterna i denna lag.

5 §* Ansökan om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrörelse skall

vara skriftlig och åtföljas av

a) uppgift om sökandens fullständiga namn, firma och postadress samt,

om sökanden tidigare haft annat släktnamn, detta;

b) för sökande, som är enskild person, uppgift om födelsetid och yrke

eller titel samt bevis att han ej är underårig eller i konkurstillstånd eller har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken;

c) uppgift om fullständigt namn, födelsetid och yrke eller titel för den

som utsetts till föreståndare eller ersättare samt bevis att han inte är

underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken;

d) uppgift om belägenheten av den byggnad eller lägenhet där rörelsen

avses skola drivas, det största antal gäster som skall kunna mottagas
samtidigt och det största antal gästrum som rörelsen skall omfatta;

2928

' Prop. 1987/88:124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:599.

' Senaste lydelse 1975:599.

' Senaste lydelse 1987:153.

¬

background image

t> 'é) öm bygglov medde lats for hotellet eller pensionatet, handlingar som

SFS 1988:1310

visar att så har skett.

Beviljas tillstånd skall skriftligt bevis utfärdas. Har bygglov ej meddelats

och är det inte uppenbart att lov inte behövs skall beviset innehålla erinran
om at t bygglov kan fordras. Finns ej godkänd ersättare eller, i fall när
foreståndare skall finnas enligt 3 §, godkänd föreståndare, skall i beviset
anges att tillståndet icke får utnyttjas förrän ersättare eller föreståndare

utsetts och godkänts. Avskrift av beviset skall tillställas byggnadsnämn­

den, brandchefen och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Om godkännande av foreståndare eller ersättare skall skriftligt bevis

utfärdas.

6 §* Om tillståndshavare avlider, forsättes i konkurs eller får en förvalta­

re enligt 11 kap. 7 § foräldrabalken med uppdrag som omfattar rörelsen,

får rörelsen fortsättas under högst ett år. Fortsättes rörelsen, skall forestån­
dare enligt 3 § finnas för denna.

Om godkänd fo reståndare ej redan finnes, skall inom två månader från

dödsfallet, edgångssammanträdet eller beslutet om förvaltare ansökan gö­

ras om godkännande av foreståndare. Godkännes icke foreståndaren, skall

polismyndigheten lämna den som driver rörelsen tillfälle att inom viss tid

ansöka om godkännande av annan foreståndare. Godkännes ej heller den
andre föreståndaren, anses tillståndet ha upphört att gälla tre veckor efter

det att beslut i äre ndet vann laga kraft.

Göres ej ansökan som avses i a ndra stycket inom föreskriven tid, anses

tillståndet for rörelsen ha upphört att gälla den dag då tiden utgick.

Denna lag träder i kraft den I jan uari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

'Senaste lydelse 1987:693.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.