SFS 1991:293

910293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:293

om ändring i lagen (1966; 742) om hotell- och

utkom från trycket

pensionatrörelse;

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 § lagen (1966:742) om hotell-

och pensionatrörelse skall ha följande lydelse.

I 18

Till penningböte r döms den som underlåter att

a) fullgöra anmälningsskyldighet enligt 8 § ;
b) enligt 11 § föranstalta om undersökning eller anskaffa eller förvara

intyg.

Denna lag träder i kraft den I januari 1992.

På reg eringens vägnar

LAILA FREIV ALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

; Prop. 1990/91:68. JuU 10. rskr. 155.

^ „

LScnaslcIvdcIsc 1980:345.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.