SFS 1991:1651

911651.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991; 1651

om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och

utkom från trycket

pensionatrörelse;

19 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (1966:742) om hotell-

och pensionatrörelse skall ha följande lydelse.

5

Ansökan om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrör else skall

vara skriftlig och åtföljas av

a) uppgift om sökandens fullständiga namn, firma och postadress samt,

om sökanden tidigare haft annat släktnamn, detta;

b) för sökande, som är enskild person, uppgif t om födelsetid och yrke

eller titel samt bevis att han ej är underårig eller i konkurstillstånd eller har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken;

c) uppgift om fullständ igt namn, födelsetid och yrke elle r titel för den

som utsetts till föreståndare eller ersättare samt bevis att han inte är

underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken;

d) uppgift om beläge nheten av den byggnad eller läg enhet där rörelsen

avses skola drivas, det största antal gäster som skall kunna mottagas
samtidigt och det största antal gästrum som rörelsen skall omfatta;

e) om bygglov meddelats för hotellet eller pensionatet, handlingar som

visar att så har skett.

Beviljas tillstånd skall skriftligt bevis utfärdas. Har bygglov inte medde­

lats och är det inte uppenbart att lov inte behövs, skall beviset innehålla en

upplysning om att bygglov kan fordras. Finns inte någon godkänd ersättare

eller, i fall när det skall finnas föreståndare enligt 3 §, godkänd förestånda-

' Prop. 1991/92: 17, KU6, rskr. 31.

Senaste lydelse 1988; 1310.

''

¬

background image

P":

SFS 1991:1651

re, skall det i beviset anges att tillståndet inte får utnyttjas förrän ersättare

eller föreståndare utsetts och godkänts. Kopia av beviset skall sä ndas till
den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom räddnings­
tjänsten, inom plan- och byggnadsväsendet och inom miljö- och hälso­

skyddsområdet.

Om godkännande av foreståndare eller ersättare skall skriftligt bevis

utfärdas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

Severin Blomstrand

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.