SFS 1966:742

660742.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1966 ⬢ Nr 742

luv

r.

Gtkom frän tryckei itn 28 dec. 19«

Nr 742

,

KUNGL, MAJ: TS :

.

Hotellforordniug*

given Stockholms slott den 1 6 december 7566.

Kungl. Maj:t har, efter rUcsdagens hörande^ funnit gott förordna som

följer.

...

Inledande bestämmelse

1 §.

Med hotell- eller pensionatrörelse avses i denna förordning yrkesmässig

verksamhet med ändamål att tillhandahålla tillfällig möblerad bostad. För­

ordningen är ej tillämplig när bostad lillhandahålies som ett led i verk­

samhet för vård, tillsyn, utbildning eller uppfostran.

Med hotell eller pensionat avses i förordningen byggnad eller lägenhet,

vari hot ell- eller pensionatrörelse drives.

TUlstånd m. m.

2 §.,

Hotell- eller pensionatrörelse, som är avsedd att samtidigt mottaga minst

nio gäster eller som omfattar minst fem gästrum, får drivas endast av den

som har tillstånd av polismyndigheten i orten. Tillstånd meddelas för hotell-

eller pensionatrörelse i viss byggnad eller lägenhet.

Tillstånd skall meddelas, om det icke finnes anledning antaga att den

som söker tillståndet skall driva rörelsen så att fara för allmän ordmng och

s:lkerhcl uppkommer. Tillstånd får ej meddelas den som ar omyndig eiier

i ko nkurstillstånd,

3 §

Drives h otell- eller pensionatrörelse för vilken

fof

kolag, förening eller annan samfällighet, skall

-j. enskild

rörelsen. Föreståndare får utses även av

att utse fore­

person. Polismyndigheten äger ålägga sådan tillståndsh

ståndare, om särskilda skäl föreligga.

Utsedd föreslån.-

Pöreståndare skall vara godkänd av P°

jgt jcke finnes anled-

skall godkännas om han ej är

sa

allmän ordning och

^.'ng antaga all han skall utöva rörelsen så att tara

säkerhet uppkommer.

. Hil.t-indshavarens ställe för att rörcl-

Dodkänci föreståndare ansvarar i tillslåndsnavai^

utövas enligt föreskrifterna i denna lorordmn^.

'

196G; 12-1; L'U 53; Rskr 313.

-553�665000. Soensk författningssamling i3S6. Nr > 42

¬

background image

1014

1966 ⬢ Nr 742

4 §.

För tillståndsha-vaie, som själv förestår i öreisen, och for föreståndare

skall finnas ersättare. I fråga om ersättare aga bestämmelserna i 3 § andra

och tredj'e styckena motsvarande tillämpning

5 §.

Ansökan om tillstånd att driva hotell- eller pensionalrorelse skall vara

skriftlig och åtföljas av

a) uppgift oni sökandens fullständiga namn, firma och postadress samt

om sökanden tidigare haft annat släktnamn, detta;

h) för sökande, som ar enskild person, uppgift om födelsetid och yrke

eller titel samt bevis att han ej är omyndig eller i konkurstillstånd;

c) uppgift om fullständigt namn, födelsetid och yrke eller titel för den

som utsetts till foreståndare eller ersättare samt bevis att han ej är omyndig,

d) uppgift om belägenheten av den. byggnad eller lägenhet där rörelsen

a^scs skola drnas, det största antal gäster som skall kunna mottagas sam

tidigt och det största antal gästrum som rörelsen skall omfatta;

e) om byggnadslov meddelats för hotellet eller pensionatet, handlingar

som visa att så skett

Beviljas tillstånd skall skriftligt hcvis utfardas Har byggnadslov ej med­

delats och är ej uppenbart att del icke behoves, skall beviset inneMlla

erinran om att byggnadslov kan fordras Finnes ej godkänd ersättare eller,

1 fall när föreståndare skall finnas enligt 3 §, godkänd foreståndare, skall

1 beviset anges att tillståndet icke får utnyttjas forran ersättare eller före­

ståndare utsetts och godkänts Avskrift av beviset skall tillställas bygg

nadsnämnden, brandchefen och hälsovårdsnämnden

Om godl^äiinande av föreståndare eller ersättare skall skriftligt bens

utfärdas.

Om tillståndsliavare avlider, forsattes i konkurs eller förklaras omyndig,

får rörelsen fortsättas under högst ett år. Fortsattes rörelsen, skall fore­

ståndare enligt 3 § finnas for denna

Om godkänd foreståndare ej redan, finnes, skall inom två månader från

dödsfallet, första borgenärs sammanträd et eller omjuidighets förklaringen

ansökan göras om godkännande av föreståndare Godkännes icke förestån

dåren, skall polismyndigheten lämna den som driver rörelsen tillfälle alt

mom viss tid ansöka om godkännande av annan föreståndare Godkännes

cj heller den andre foreståndaren, anses tillståndet ha upphört att galla

tre veckor efter det alt beslut i ärendet vann laga kraft

Göres ej ansökan som avses i andra stycket inom föreskriven tid, anses

tillståndet for lörelsen ha upphört att gälla den dag då tiden utgick.

7 §⬢

A\går eller avlider föreståndare som skall fmnas enligt 3 g eller ersättare

eller återkallas godkännande av föreståndare eller ersättare, skall ansöka^

0111 godkännande av ny föreståndare eller ersättare göras mom två månader

Gores ej ansökan mom denna tid eller godkännes icke foreståndaren elier

ersättaren, aga bestämmelserna i 6 g andra ocli tredje styckena motsva

rande tillämpning

S g

Upphör rörelsen, skall tillståndshavai en skuflligon anm ila det hos po

mj ndigticten Detsamma gäller om tillståndshavai en icke vill utnyttja '

¬

background image

1966 . Nr 742

.lindet eller hinder mot alt börja rörelsen unT.!,^

ikjil älcrkalla lillständet ocli underrätta

iiiilsovårdsnämnden härom.

"yabnadsnamnden, brandcUeten

Register

9 §.

Polismyndigheten skall fora register över de hotelL

i - ,

ser för vilka tillstånd meddelats. I registret skola söras nnfp

'it beslut polismj-ncligheten meddelar i fråga om rörefsen. Rikspol��l��is��

bestämmer i ö vrigt hur registret skall föras.

yreisen

Ordning och säkerhet

10 §.

Hotell- eller pensionatrörelse skall drivas så att den icke föranleder fara

för allmän ordning och säkerhet.

11 §.

Den som d river hotell- eller pensionatrörelse med tillstånd enligt 2 § skall

lillsc a tt elektrisk anläggning i hotellet eller pensionatet en gång varje år

imdersökes av sakkunnig person. Bristfälligheter som anmärkas vid sådan

undersökning skola avhjälpas så snart det kan ske. Intyg om undersök­

ning och om avhjälpta bristfälligheter skall anskaffas och förvaras.

12 §.

_

Utryinningsvägar i hotell eller pensionat, där rörelse drives med tillstånd

enligt 2 §, skola anges genom tydliga markeringar. Sådan markering skall
vara lätt synlig från dörren till varje gästrum.

Gästkontroll

13 §

Oäst skall vid ankomsten till hotell eller pensionah dar

ined t illstånd enligt 2 §, avfordras uppgift om

upp-

dlel, föd elsetid, hemort och medborgarskap eller na lon i ⬢

g

gifter skola för;'aras i form av en gästförteckning, van ayen skola antecim
öagen för gästens ankomst och dagen for

^ ^

Qsionatrörelse

. r-olismyndigheten äger förordna att

tiP polismyndigheten

^ VISS ort eller från viss rörelse anmalan

JpP inom tid som

nni svensk, dansk, finsk, isländsk eller norsk

P rörelse för vilken till-

Polismyndigheten bestämmer. Avser

i första stycket för

-⬢'tånd ej meddelats enligt 2 §, gälla bestämmelserna

rörelsen.

j jn utländsk gäst och

Om ytterligare uppgifter som shola avfördas

gäst gälla bestäm-

nm anmälan till polismyndigheten i frå^a om

Sådana upp-

melserna i utlänningskungörelsen den 4 jun

gifter skola antecknas i gästförtecknmge

n ,t .. finnes anledning antaga

^'ägrar gäst att lämna uppgift enligt 13J

därom ofördrojhgen

'gift som han lämnat är oriktig.

f} ^ippgut som lian lamnai

ö^as hos polismyndigheten.

¬

background image

IQIQ,

1966 ' Nr 742

15 §.

Gastforleckning skall foras noggrant och på anfordran hållas tiligän^/lirr

for polismjndighelen Den skall lörvaras under minst tio år från dagen^fö?

den anteckning som senast införts Forlcckning for rörelse som upphör

ckall luninas till polisinjndiglictcn

For gästforteckning och for anmalan enligt 13 ^ andra stycket skall an

Mindas blankett enligt formtilir som nkspolissljrelsen fastställer Elan

ketter tillhandahållas a\ polismyndigheten

Ansvarsbestämmelser m. m»

16 §

Till böter domes den som

a) utan tillstånd dii\er hotelk eller pensionalrorelse som avses i 2 §,

b) drner hotell- eller pensionatrörelse ulan godkänd föreståndare, nar

sådan skall finnas, eller utan godkänd ersättare

17 §

Till böter eller, om omständigheterna äro förs\arande, fängelse i högst

sex månader domes

a) den som underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 13 §

andra sticket eller 14 § eller som vid fullgörande av sådan anmälnuigs-

skjldighet lämnai oriktig uppgift,

b) gäst som 1 fall som avses i 13 § första eller andra stycket lämnar

oriktig uppgift,

om gärningen ej är belagd med straff i brottsbalken

18 §

Till böter, högst femhundra kronor, domes den som underlåter alt

a) fullgöra anmälningsskyldighet enligt 8 §,

b) enligt 11 § föranstalta om undersökning ellei anskaffa eller förvara

mtyg,

c) enhgt 13 § a% fordra gäst uppgift, för\ara den. i gästforteckning eller

göra anteckningar däri,

d) iakttaga bestämmelserna om gästförteckning i 15 § första stycket

19 §

Ar tillståndshavare icke lämplig att drna rörelsen av den anledningen att

han upprepade gånger funnits skyldig till brott mot denna forordnmg ellei"

åsidosatt annan bestämmelse som gäller för rörelsen och trots anmanmg

underlåtit att vidtaga rättelse mom skälig tid eller av annan anledning, skall

polismyndigheten återkalla tillståndet

Ar godkänd föreståndare eller ersättare icke lämplig att förestå rörelsen

a\ den anledningen att han upprepade gånger funnits skyldig till brott mo

denna förordning eller åsidosatt annan bestämmelse som gäller för rörelsen

och trots anmanmg undeilåtit att Mdiaga rättelse mom skälig tid eller av

annan anledning, skall polismyndigheten återkalla godkännandet eller, om

särskilda skal föreligga, återkalla tillståndet for rörelsen.

Innan tillstånd eller godkännande återkallas, skall den som berores

återkallelsen beredas tillfälle alt yttra sig, om det kan ske utan olägeDnet

20 §

_ Om det är nödvändigt for att upprätthålla allman ordning och säkerhet

ager polismyndigheten vad vnte förbjuda hotell- eller pensionatrörelse,

vilken icke fordias tillstånd

¬

background image

1966 . Nr 742

^617

21

^ J. V

För att tillse att bestämmelserna i deina fnr. ^ ⬢

myndigheten tillträde till hotell och pensionat

»akttagas äger polis-

22 S

Talan mot polismyndighetens beslut"enligt denn. r- .

länsslYrelsen genom besvär.

® aenna förordning föres hos

Talan mot länsstyrelsens beslut föres hos Konungen genom äe svär.

Denna förordning träder i Icraft den 1 oktober iqfi7 ns 4

...

1917 ( nr 474) angående hotell- och pensionatrörekp

V

Tillstånd enligt stadgan att driva8®'="-

tillstånd enligt förordningen. Tillstånd som enlief 3 s Wfådo

föreståndare för hotell- eller pensionalrörelse, vUken drives aTbola» S

rnmg eller annan samfallighet, anses som tillsländ för bolaget, föreningen

eller samlalligheten och som godkännande av föreståndaren

Drives vid förordningens ikraftträdande rörelse för vilke'n fordras till­

stånd e nhgt forordningen och har tillstånd icke behövts enligt stadgan får

rörelsen fortsättas till utgången av mars 1968 utan tillstånd. Sokes tillstånd

dessförinnan, får rörelsen fortsättas även därefter till dess tillståndsären­

det avgjorts slutligt.

Skall enligt förordningen ersättare för tillståndshavare eller föreståndare

finnas i hotell- eller pensionalrörelse som drives vid förordningens ikraft­

trädande, får rörelsen fortsättas till utgången av mars 1968 utan ersättare.

Sokes godkännande av ersättare dessförinnan, får rörelsen fortsättas även

därefter till dess ärendet om godkännande av ersättare avgjorts slutligt.

�rende om hotell- eller pensionatrörelse, vilket före förordningens ikraft­

trädande anhängiggjorts hos länsstyrelse som första instans men icke slut­

ligt avgjorts av länsstyrelsen före ikraftträdandet, skall överlämnas till

polismyndigheten för vidare handläggning enligt förordningen.

Liggarc och kortregister, som avses i 2 § 2 mom. tredje stycket stadgan,

eller avskrift därav skall länsstyrelsen sända till polismyndigheten.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till bestämmelse

som ersatts genom bestämmelse i förordningen, skall den nya bestämmelsen

tillämpas.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att eflerrätta. Till y^ermera

^isso hav a Vi detta med egen hand underskrivit och med Vart kungl. si^iH

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 36 december 1966.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

^

SVANTE L UNDKVIST

Unnkesdepartementet)

⬢554�«6S000. Swens�: författningssamUixg 1960, Ar 74.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.