SFS 2016:741 Lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

160741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och
pensionatrörelse;

utfärdad den 16 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1966:742) om hotell-

och pensionatrörelse

2

dels att 11 § ska upphöra att gälla,
dels att 18 § ska ha följande lydelse.

18 §

3

Till penningböter döms den som inte fullgör anmälningsskyldighet

enligt 8 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:163, bet. 2015/16:FöU12, rskr. 2015/16:265.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:599.

3 Senaste lydelse 1991:293. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas
bort.

SFS 2016:741

Utkom från trycket
den 27 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.