SFS 2018:1655 Lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

SFS2018-1655.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och

pensionatrörelse

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1966:742) om hotell- och
pensionatrörelse2 ska ha följande lydelse.

5 §3 En ansökan om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrörelse ska
vara skriftlig och

a) innehålla en uppgift om sökandens fullständiga namn, företagsnamn

och postadress samt, om sökanden tidigare haft ett annat efternamn, detta,

b) för sökande, som är enskild person, innehålla en uppgift om födelsetid

och yrke eller titel samt ett bevis att han eller hon inte är underårig eller i
konkurstillstånd eller har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

c) innehålla en uppgift om fullständigt namn, födelsetid och yrke eller titel

för den som utsetts till föreståndare eller ersättare samt ett bevis att han eller
hon inte är underårig eller har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

d) innehålla en uppgift om var den byggnad eller lägenhet där rörelsen ska

drivas ligger, det största antal gäster som ska kunna tas emot samtidigt och
det största antal gästrum som rörelsen ska omfatta.

Om ett bygglov har meddelats för hotellet eller pensionatet, ska till an-

sökan bifogas handlingar som visar att så har skett.

Om tillstånd beviljas, ska ett skriftligt bevis utfärdas. Om ett bygglov inte

har meddelats och det inte är uppenbart att ett bygglov inte behövs, ska be-
viset innehålla en upplysning om att ett bygglov kan krävas. Om det inte
finns någon godkänd ersättare eller, i de fall när det ska finnas en förestån-
dare enligt 3 §, en godkänd föreståndare, ska det i beviset anges att till-
ståndet inte får utnyttjas förrän en ersättare eller en föreståndare har utsetts
och godkänts. En kopia av beviset ska skickas till den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom räddningstjänsten, inom plan- och
byggnadsväsendet och inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Det ska utfärdas ett skriftligt bevis om godkännande av en föreståndare

eller en ersättare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:599.

3 Senaste lydelse 2016:1014.

SFS

2018:1655

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1655

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.