SFS 1995:1688 Lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

SFS 1995_1688 Lag om ändring i lagen (1966_742) om hotell- och pensionatrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1688

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och
pensionatrörelse;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 § lagen (1966:742) om hotell-

och pensionatrörelse skall ha följande lydelse.

22 §2 Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos
länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut enligt 13 § får överklagas hos regeringen.
Annat beslut av länsstyrelsen enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

2

Senaste lydelse 1975:599.

3379

background image

SFS 1995:1688

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

3380

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.