SFS 2021:539 Lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse / SFS 2021:539 Lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse
SFS2021-539.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och

pensionatrörelse

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1966:742) om hotell- och
pensionatrörelse2 ska ha följande lydelse.

6 §3 Om en tillståndshavare avlider, försätts i konkurs eller får en
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar
rörelsen, får rörelsen fortsättas under högst ett år. Om rörelsen fortsätter, ska
det finnas en föreståndare enligt 3 § för denna.

Om det inte redan finns en godkänd föreståndare, ska inom två månader

från dödsfallet, konkursbeslutet eller beslutet om förvaltare en ansökan
göras om godkännande av föreståndare. Godkänns inte föreståndaren, ska
Polismyndigheten lämna den som driver rörelsen tillfälle att inom viss tid
ansöka om godkännande av en annan föreståndare. Godkänns inte heller den
andra föreståndaren, anses tillståndet ha upphört att gälla tre veckor efter det
att beslutet i ärendet fick laga kraft.

Om inte den ansökan som avses i andra stycket görs inom föreskriven tid,

anses tillståndet för rörelsen ha upphört att gälla den dag då tiden gick ut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Den äldre lydelsen av 6 § gäller fortfarande när en tillståndshavare har

försatts i konkurs före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr 2020/21:318.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:599.
3 Senaste lydelse 2014:607.

SFS

2021:539

Publicerad
den

8 juni 2021

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.