SFS 1971:1078

711078.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:1078 Lag

Utkom f rån trycket om försvarsuppfiniiingar;

given Stockholms slott den 17 december 1971.

den 28 dec. 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks­

dagen', funnit gott förordna som följer.

2488

' Prop. 1971: 138, LU 2 3, rskr 297.

¬

background image

Inledande bestämmelser

SFS 1971:1078

1 § Med försvarsuppfinning förstås i denna lag uppfinning som sär­

skilt avser krigsmateriel.

Konungen meddelar föreskrifter om vad som i denna lag avses med

krigsmateriel.

2 § Fråga om hemlighållande av försvarsuppfinning prövas av gransk­

ningsnämnden för försvarsuppfinningar.

3 § Granskningsnämnden består av ordförande och sex andra leda­

möter. För ledamöterna finns ersättare till det antal Konungen bestäm­
mer. Ledamöter och ersättare förordnas av Konungen.

Nämnden är beslutför, när ordföranden och tre andra ledamöter är

närvarande. Som granskningsnämndens beslut gäller den mening varom
de flesta ledamöter förenar sig eller, vid lika röstetal, den mening som
ordföranden biträder.

Svenska försvarsuppfinningar

4 § Försvarsuppfinning som tillkommit i Sverige eller tillhör här bo­

satt fysisk person eller tillhör svensk juridisk person (svensk försvars­

uppfinning) får ej offentliggöras eller på annat sätt obehörigen yppas,

innan granskningsnämnden enligt vad nedan sägs prövat om uppfinning­

en skall hållas hemlig.

5 § Ansökan om patent på svensk fö rsvarsuppfinning skall av patent­

myndigheten underställas granskningsnämnden för prövning, huruvida
uppfinningen skall hållas hemlig. Den som vill att svensk försvarsupp­

finning, varå patent icke sökts, skall få offentliggöras eller på annat
sätt yppas, skall hos granskningsnämnden ansöka om sådan prövning.

6 § Finner granskningsnämnden vid prövning som avses i 5 § att det
är av väsentlig betydelse för försvaret att uppfinningen hålles hemlig,
skall nämnden förordna att uppfinningen icke får offentliggöras eller på

annat sätt obehörigen yppas.

7 § Har i ärende, som patentmyndigheten underställt gransknings­

nämnden, förordnande enligt 6 § ej meddelats inom tre månader efter

den dag då beskrivning över uppfinningen med tillhörande ritning och

patentkrav på svenska inkommit till patentmyndigheten, upphör upp­

finningen att vara hemlig enligt denna lag.

8 § Granskningsnämnden skall på ansökan eller när annan anledning

därtill föreligger pröva, om förordnande enligt 6 § skall bestå. Om­

prövning av förordnandet skall i varje fall ske inom ett år från det för­

ordnandet meddelades eller senast prövades.

9 § Om särskilda skäl föreligger, kan Konungen förordna, att upp­

finning som omfattas av förordnande enligt 6 § utan hinder av för­

ordnandet får yppas för annan, under förutsättning att hemlighållandet i

övrigt av uppfinningen icke därigenom äventyras.

2489

¬

background image

SFS 1971: 1078

10 § Ansökan om patent eller annan skyddsrätt på svensk försvars­

uppfinning, som skall hållas hemlig, får ej göras i främmande stat, om
ej Konungen medger det. Sådant medgivande får lämnas endast under

förutsättning att uppfinningen hemlighålles även i den främmande
staten.

11 § Har förordnande enligt 6 § meddelats, kan uppfinnaren eller

hans rättsinnehavare hos granskningsnämnden ansöka, att staten över­

tager uppfinningen. Finner nämnden, att förordnandet skall bestå,
överlämnar nämnden handlingarna i ärendet till Konungen eller myn­
dighet som Konungen bestämmer.

Har staten ej övertagit uppfinningen inom fyra månader efter det att

ansökan därom inkom till granskningsnämnden, skall förordnandet upp­

höra att gälla. Om särskilda skäl föreligger, kan Konungen förlänga ti­
den med högst två månader.

12 § Har ansökan om patent på uppfinning som avses med fö rordnan­

de enligt 6 § godkänts för utläggning, skall ansökningen förklaras vilan­
de i avbidan på att förordnandet upphör att gälla. Så länge förordnandet
består skall 20�22 §§ patentlagen (1967: 837) ej tillämpas på ansök­

ningen. Vid tillämpning därefter av dessa paragrafer skall i 20 § angiv­

na tider räknas från den dag förordnandet upphörde att gälla och får
patentmyndigheten icke hålla handlingarna i ärendet tillgängliga förrän
tre månader förflutit från nämnda dag, om ej sökanden begär det.

13 § �r svensk försvarsuppfinning av väsentlig betydelse för försva­

ret, kan Konungen förordna, att uppfinningen får utnyttjas för statens
räkning eller av den som Ko nungen bestämmer eller att all rätt till upp­

finningen skall avstås till s taten.

14 § Meddelas förordnande att uppfinning skall hållas hemlig, utgår

skälig ersättning av allmänna medel för den skada som uppkommer ge­
nom förordnandet.

Meddelas förordnande enligt 13 §, utgår skälig ersättning av all­

männa medel för den rätt till uppfinning en som förordnandet avser och

för den ytterligare skada som förordnandet medför.

Talan om ersättning enligt denna paragraf väckes vid Stockholms

tingsrätt. I mål om sådan ersättning gäller i fråga om tingsrättens och

hovrättens sammansättning 66 och 67 §§ patentlagen (1967: 837).

Utländska försvarsuppfinningar

15 § Sökes patent i Sverige på annan försvarsuppfinning än sådan

som avses i 4 § (utländsk försvarsuppfinning), skall patentmyndigheten

underställa granskningsnämnden ansökningen för prövning, huruvida

uppfinningen skall hållas hemlig.

16 § �r i fall som avses i 15 § uppfinningen hemlig enligt lag i

främmande stat och får patent på uppfinningen enligt överenskommelse
mellan Sverige och den främmande staten sökas i Sverige under förut-

2490

sättning att uppfinningen hålles hemlig här, skall granskningsnämnden

¬

background image

förordna, att uppfinningen icke får offentliggöras eller på annat sätt

SFS 1971:1078

obeh�rigen yppas. Hålles uppfinningen hemlig enligt lag i främmande

stat utan att omfattas av sådan överenskommelse och finner nämnden

att det är av väsentlig betydelse för försvaret att uppfinningen hålles
hemlig här, skall nämnden förordna, att uppfinningen icke får offent­
liggöras eller på annat sätt obehörigen yppas.

17 § När uppfinning som omfattas av förordnande enligt 16 § upp­

hör att vara hemlig i den främmande staten, skall granskningsnämnden

upphäva förordnandet, om ej särskilda skäl föreligger.

18 § Bestämmelserna i 12�14 §§ äger motsvarande tillämpning i

fråga om utländsk försvarsuppfinning.

�vriga bestämmelser

19 § Den som uppsåtligen bryter mot 4 eller 10 § eller mot förord­

nande enligt 6 eller 16 § dömes, om gärningen ej är belagd med straff i
brottsbalken, till böter eller fängelse i högst ett år.

20 § Den som yrkesmässigt utnyttjar uppfinning varå patent har

sökts i Sverige och som omfattas av förordnande enligt 6 eller 16 §

skall, i de n mån patent meddelas på uppfinningen, utge skälig ersättning
för utnyttjandet samt ersättning för den ytterligare skada som förord­

nandet medfört, om han hade vetskap om patentansökningen. Ersättning

utgår dock endast för utnyttjande som sker efter det att handlingarna

i patentärendet tidigast skulle ha offentliggjorts enligt 22 § patentlagen
(1967: 837), om förordnande enligt 6 eller 16 § ej hade meddelats.

I fråga om talan om ersättning enligt första stycket äger 58 § tredje

stycket och 60 § andra stycket patentlagen motsvarande tillämpning.

21 § Rätten kan förordna, att förhandling i mål om ansvar eller er­
sättning enligt denna lag skall hållas inom stängda dörrar.

22 § Talan mot granskningsnämndens beslut enligt denna lag föres

hos Konungen genom besvär.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972, då lagen (1946: 722)

med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret
upphör att gälla.

2. Den nya lagen tillämpas även i fråga om uppfinning varå hemligt

patent sökts före ikraftträdandet.

3. �r uppfinning vid ikraftträdandet hemlig på grund av beslut som

meddelats enligt äldre lag, gäller beslutet till dess granskningsnämnden
prövat frågan om uppfinningens hemlighållande enligt den nya lagen.

4. Patent, som vid ikraftträdandet är hemligt enligt äldre lag, skall

vara hemligt till dess granskningsnämnden efter prövning enligt den
nya lagen förordnat, att uppfinningen skall upphöra att vara hemlig.
Har sådant förordnande meddelats, skall anteckning om patentet göras

i det allmänna patentregistret samt kungörande och offentliggörande i
övrigt ske enligt 26 § patentlagen (1967: 837).

2491

¬

background image

SFS 1971:1078

5. Granskningsnämnden skall i fall som avses i 3 och 4 senast den

30 juni 1972 pröva om uppfinningen alltjämt skall hållas hemlig.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.