SFS 1971:1078

711078.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:REMQZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:REMQZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:AXCRSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:REMQZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:REMQZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:REMQZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:REMQZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:AXCRSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:21px;font-family:REMQZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:REMQZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:AXCRSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:21px;font-family:REMQZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:20px;font-family:REMQZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:REMQZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:33px;font-family:REMQZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;line-height:21px;font-family:REMQZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:972px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1971:1078 Lag </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom f r�n trycket om f�rsvarsuppfiniiingar; </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">given Stockholms slott den 17 december 1971. </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">den 28 dec. 1971 </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft11">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">och Vendes Konung, g�ra veterligt; att Vi, med riks�</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11">dagen', funnit gott f�rordna som f�ljer. </p> <p style="position:absolute;top:1146px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">2488 </p> <p style="position:absolute;top:1146px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1971: 138, LU 2 3, rskr 297. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:68px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>Inledande best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:68px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1971:1078 </b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21">1 � Med f�rsvarsuppfinning f�rst�s i denna lag uppfinning som s�r�</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft21">skilt avser krigsmateriel. </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">Konungen meddelar f�reskrifter om vad som i denna lag avses med </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">krigsmateriel. </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft21">2 � Fr�ga om hemligh�llande av f�rsvarsuppfinning pr�vas av gransk�</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft21">ningsn�mnden f�r f�rsvarsuppfinningar. </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft21">3 � Granskningsn�mnden best�r av ordf�rande och sex andra leda�</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft23">m�ter. F�r ledam�terna finns ers�ttare till det antal Konungen best�m�<br/>mer. Ledam�ter och ers�ttare f�rordnas av Konungen. </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">N�mnden �r beslutf�r, n�r ordf�randen och tre andra ledam�ter �r </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft24">n�rvarande. Som granskningsn�mndens beslut g�ller den mening varom <br/>de flesta ledam�ter f�renar sig eller, vid lika r�stetal, den mening som <br/>ordf�randen bitr�der. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>Svenska f�rsvarsuppfinningar </b></p> <p style="position:absolute;top:497px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">4 � F�rsvarsuppfinning som tillkommit i Sverige eller tillh�r h�r bo�</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">satt fysisk person eller tillh�r svensk juridisk person (svensk f�rsvars�</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">uppfinning) f�r ej offentligg�ras eller p� annat s�tt obeh�rigen yppas, </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">innan granskningsn�mnden enligt vad nedan s�gs pr�vat om uppfinning�</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">en skall h�llas hemlig. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">5 � Ans�kan om patent p� svensk f� rsvarsuppfinning skall av patent�</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft23">myndigheten underst�llas granskningsn�mnden f�r pr�vning, huruvida <br/>uppfinningen skall h�llas hemlig. Den som vill att svensk f�rsvarsupp�</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft23">finning, var� patent icke s�kts, skall f� offentligg�ras eller p� annat <br/>s�tt yppas, skall hos granskningsn�mnden ans�ka om s�dan pr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft23">6 � Finner granskningsn�mnden vid pr�vning som avses i 5 � att det <br/>�r av v�sentlig betydelse f�r f�rsvaret att uppfinningen h�lles hemlig, <br/>skall n�mnden f�rordna att uppfinningen icke f�r offentligg�ras eller p� </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">annat s�tt obeh�rigen yppas. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">7 � Har i �rende, som patentmyndigheten underst�llt gransknings�</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft21">n�mnden, f�rordnande enligt 6 � ej meddelats inom tre m�nader efter </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">den dag d� beskrivning �ver uppfinningen med tillh�rande ritning och </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">patentkrav p� svenska inkommit till patentmyndigheten, upph�r upp�</p> <p style="position:absolute;top:939px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">finningen att vara hemlig enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">8 � Granskningsn�mnden skall p� ans�kan eller n�r annan anledning </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">d�rtill f�religger pr�va, om f�rordnande enligt 6 � skall best�. Om�</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft21">pr�vning av f�rordnandet skall i varje fall ske inom ett �r fr�n det f�r�</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">ordnandet meddelades eller senast pr�vades. </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">9 � Om s�rskilda sk�l f�religger, kan Konungen f�rordna, att upp�</p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">finning som omfattas av f�rordnande enligt 6 � utan hinder av f�r�</p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">ordnandet f�r yppas f�r annan, under f�ruts�ttning att hemligh�llandet i </p> <p style="position:absolute;top:1144px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">�vrigt av uppfinningen icke d�rigenom �ventyras. </p> <p style="position:absolute;top:1144px;left:723px;white-space:nowrap" class="ft21">2489 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:79px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1971: 1078 </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft30">10 � Ans�kan om patent eller annan skyddsr�tt p� svensk f�rsvars�</p> <p style="position:absolute;top:101px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft33">uppfinning, som skall h�llas hemlig, f�r ej g�ras i fr�mmande stat, om <br/>ej Konungen medger det. S�dant medgivande f�r l�mnas endast under </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft33">f�ruts�ttning att uppfinningen hemligh�lles �ven i den fr�mmande <br/>staten. </p> <p style="position:absolute;top:205px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft30">11 � Har f�rordnande enligt 6 � meddelats, kan uppfinnaren eller </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft30">hans r�ttsinnehavare hos granskningsn�mnden ans�ka, att staten �ver�</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft33">tager uppfinningen. Finner n�mnden, att f�rordnandet skall best�, <br/>�verl�mnar n�mnden handlingarna i �rendet till Konungen eller myn�<br/>dighet som Konungen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft30">Har staten ej �vertagit uppfinningen inom fyra m�nader efter det att </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft30">ans�kan d�rom inkom till granskningsn�mnden, skall f�rordnandet upp�</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft33">h�ra att g�lla. Om s�rskilda sk�l f�religger, kan Konungen f�rl�nga ti�<br/>den med h�gst tv� m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft30">12 � Har ans�kan om patent p� uppfinning som avses med f� rordnan�</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft33">de enligt 6 � godk�nts f�r utl�ggning, skall ans�kningen f�rklaras vilan�<br/>de i avbidan p� att f�rordnandet upph�r att g�lla. S� l�nge f�rordnandet <br/>best�r skall 2022 �� patentlagen (1967: 837) ej till�mpas p� ans�k�</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft30">ningen. Vid till�mpning d�refter av dessa paragrafer skall i 20 � angiv�</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft33">na tider r�knas fr�n den dag f�rordnandet upph�rde att g�lla och f�r <br/>patentmyndigheten icke h�lla handlingarna i �rendet tillg�ngliga f�rr�n <br/>tre m�nader f�rflutit fr�n n�mnda dag, om ej s�kanden beg�r det. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft30">13 � �r svensk f�rsvarsuppfinning av v�sentlig betydelse f�r f�rsva�</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft33">ret, kan Konungen f�rordna, att uppfinningen f�r utnyttjas f�r statens <br/>r�kning eller av den som Ko nungen best�mmer eller att all r�tt till upp�</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft30">finningen skall avst�s till s taten. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft30">14 � Meddelas f�rordnande att uppfinning skall h�llas hemlig, utg�r </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft33">sk�lig ers�ttning av allm�nna medel f�r den skada som uppkommer ge�<br/>nom f�rordnandet. </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft30">Meddelas f�rordnande enligt 13 �, utg�r sk�lig ers�ttning av all�</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft30">m�nna medel f�r den r�tt till uppfinning en som f�rordnandet avser och </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r den ytterligare skada som f�rordnandet medf�r. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft30">Talan om ers�ttning enligt denna paragraf v�ckes vid Stockholms </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft30">tingsr�tt. I m�l om s�dan ers�ttning g�ller i fr�ga om tingsr�ttens och </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft30">hovr�ttens sammans�ttning 66 och 67 �� patentlagen (1967: 837). </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Utl�ndska f�rsvarsuppfinningar </b></p> <p style="position:absolute;top:980px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft30">15 � S�kes patent i Sverige p� annan f�rsvarsuppfinning �n s�dan </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft30">som avses i 4 � (utl�ndsk f�rsvarsuppfinning), skall patentmyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft30">underst�lla granskningsn�mnden ans�kningen f�r pr�vning, huruvida </p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft30">uppfinningen skall h�llas hemlig. </p> <p style="position:absolute;top:1084px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft30">16 � �r i fall som avses i 15 � uppfinningen hemlig enligt lag i </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft33">fr�mmande stat och f�r patent p� uppfinningen enligt �verenskommelse <br/>mellan Sverige och den fr�mmande staten s�kas i Sverige under f�rut-</p> <p style="position:absolute;top:1149px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">2490 </p> <p style="position:absolute;top:1149px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft30">s�ttning att uppfinningen h�lles hemlig h�r, skall granskningsn�mnden </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:66px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft40">f�rordna, att uppfinningen icke f�r offentligg�ras eller p� annat s�tt </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:636px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1971:1078 </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">obeh�rigen yppas. H�lles uppfinningen hemlig enligt lag i fr�mmande </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft40">stat utan att omfattas av s�dan �verenskommelse och finner n�mnden </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft43">att det �r av v�sentlig betydelse f�r f�rsvaret att uppfinningen h�lles <br/>hemlig h�r, skall n�mnden f�rordna, att uppfinningen icke f�r offent�<br/>ligg�ras eller p� annat s�tt obeh�rigen yppas. </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft40">17 � N�r uppfinning som omfattas av f�rordnande enligt 16 � upp�</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">h�r att vara hemlig i den fr�mmande staten, skall granskningsn�mnden </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">upph�va f�rordnandet, om ej s�rskilda sk�l f�religger. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft40">18 � Best�mmelserna i 1214 �� �ger motsvarande till�mpning i </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft40">fr�ga om utl�ndsk f�rsvarsuppfinning. </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>�vriga best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">19 � Den som upps�tligen bryter mot 4 eller 10 � eller mot f�rord�</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft43">nande enligt 6 eller 16 � d�mes, om g�rningen ej �r belagd med straff i <br/>brottsbalken, till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">20 � Den som yrkesm�ssigt utnyttjar uppfinning var� patent har </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">s�kts i Sverige och som omfattas av f�rordnande enligt 6 eller 16 � </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft43">skall, i de n m�n patent meddelas p� uppfinningen, utge sk�lig ers�ttning <br/>f�r utnyttjandet samt ers�ttning f�r den ytterligare skada som f�rord�</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">nandet medf�rt, om han hade vetskap om patentans�kningen. Ers�ttning </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">utg�r dock endast f�r utnyttjande som sker efter det att handlingarna </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft43">i patent�rendet tidigast skulle ha offentliggjorts enligt 22 � patentlagen <br/>(1967: 837), om f�rordnande enligt 6 eller 16 � ej hade meddelats. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft40">I fr�ga om talan om ers�ttning enligt f�rsta stycket �ger 58 � tredje </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">stycket och 60 � andra stycket patentlagen motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft43">21 � R�tten kan f�rordna, att f�rhandling i m�l om ansvar eller er�<br/>s�ttning enligt denna lag skall h�llas inom st�ngda d�rrar. </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">22 � Talan mot granskningsn�mndens beslut enligt denna lag f�res </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">hos Konungen genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft40">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1972, d� lagen (1946: 722) </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft43">med s�rskilda best�mmelser om uppfinningar av betydelse f�r f�rsvaret <br/>upph�r att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft40">2. Den nya lagen till�mpas �ven i fr�ga om uppfinning var� hemligt </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">patent s�kts f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft40">3. �r uppfinning vid ikrafttr�dandet hemlig p� grund av beslut som </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft43">meddelats enligt �ldre lag, g�ller beslutet till dess granskningsn�mnden <br/>pr�vat fr�gan om uppfinningens hemligh�llande enligt den nya lagen. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft40">4. Patent, som vid ikrafttr�dandet �r hemligt enligt �ldre lag, skall </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft43">vara hemligt till dess granskningsn�mnden efter pr�vning enligt den <br/>nya lagen f�rordnat, att uppfinningen skall upph�ra att vara hemlig. <br/>Har s�dant f�rordnande meddelats, skall anteckning om patentet g�ras </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft44">i det allm�nna patentregistret samt kung�rande och offentligg�rande i <br/>�vrigt ske enligt 26 � patentlagen (1967: 837). </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:728px;white-space:nowrap" class="ft40">2491 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1971:1078 </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft50">5. Granskningsn�mnden skall i fall som avses i 3 och 4 senast den </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft50">30 juni 1972 pr�va om uppfinningen alltj�mt skall h�llas hemlig. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft50">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:151px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft53">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt <br/>kungl. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft50">Stockholms slott den 17 december 1971. </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft51">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:549px;white-space:nowrap" class="ft51">CARL LIDBOM </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft50">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:548px;white-space:nowrap" class="ft50">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft52">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1971:1078 Lag

Utkom f r�n trycket om f�rsvarsuppfiniiingar;

given Stockholms slott den 17 december 1971.

den 28 dec. 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt; att Vi, med riks�

dagen', funnit gott f�rordna som f�ljer.

2488

' Prop. 1971: 138, LU 2 3, rskr 297.

background image

Inledande best�mmelser

SFS 1971:1078

1 � Med f�rsvarsuppfinning f�rst�s i denna lag uppfinning som s�r�

skilt avser krigsmateriel.

Konungen meddelar f�reskrifter om vad som i denna lag avses med

krigsmateriel.

2 � Fr�ga om hemligh�llande av f�rsvarsuppfinning pr�vas av gransk�

ningsn�mnden f�r f�rsvarsuppfinningar.

3 � Granskningsn�mnden best�r av ordf�rande och sex andra leda�

m�ter. F�r ledam�terna finns ers�ttare till det antal Konungen best�m�
mer. Ledam�ter och ers�ttare f�rordnas av Konungen.

N�mnden �r beslutf�r, n�r ordf�randen och tre andra ledam�ter �r

n�rvarande. Som granskningsn�mndens beslut g�ller den mening varom
de flesta ledam�ter f�renar sig eller, vid lika r�stetal, den mening som
ordf�randen bitr�der.

Svenska f�rsvarsuppfinningar

4 � F�rsvarsuppfinning som tillkommit i Sverige eller tillh�r h�r bo�

satt fysisk person eller tillh�r svensk juridisk person (svensk f�rsvars�

uppfinning) f�r ej offentligg�ras eller p� annat s�tt obeh�rigen yppas,

innan granskningsn�mnden enligt vad nedan s�gs pr�vat om uppfinning�

en skall h�llas hemlig.

5 � Ans�kan om patent p� svensk f� rsvarsuppfinning skall av patent�

myndigheten underst�llas granskningsn�mnden f�r pr�vning, huruvida
uppfinningen skall h�llas hemlig. Den som vill att svensk f�rsvarsupp�

finning, var� patent icke s�kts, skall f� offentligg�ras eller p� annat
s�tt yppas, skall hos granskningsn�mnden ans�ka om s�dan pr�vning.

6 � Finner granskningsn�mnden vid pr�vning som avses i 5 � att det
�r av v�sentlig betydelse f�r f�rsvaret att uppfinningen h�lles hemlig,
skall n�mnden f�rordna att uppfinningen icke f�r offentligg�ras eller p�

annat s�tt obeh�rigen yppas.

7 � Har i �rende, som patentmyndigheten underst�llt gransknings�

n�mnden, f�rordnande enligt 6 � ej meddelats inom tre m�nader efter

den dag d� beskrivning �ver uppfinningen med tillh�rande ritning och

patentkrav p� svenska inkommit till patentmyndigheten, upph�r upp�

finningen att vara hemlig enligt denna lag.

8 � Granskningsn�mnden skall p� ans�kan eller n�r annan anledning

d�rtill f�religger pr�va, om f�rordnande enligt 6 � skall best�. Om�

pr�vning av f�rordnandet skall i varje fall ske inom ett �r fr�n det f�r�

ordnandet meddelades eller senast pr�vades.

9 � Om s�rskilda sk�l f�religger, kan Konungen f�rordna, att upp�

finning som omfattas av f�rordnande enligt 6 � utan hinder av f�r�

ordnandet f�r yppas f�r annan, under f�ruts�ttning att hemligh�llandet i

�vrigt av uppfinningen icke d�rigenom �ventyras.

2489

background image

SFS 1971: 1078

10 � Ans�kan om patent eller annan skyddsr�tt p� svensk f�rsvars�

uppfinning, som skall h�llas hemlig, f�r ej g�ras i fr�mmande stat, om
ej Konungen medger det. S�dant medgivande f�r l�mnas endast under

f�ruts�ttning att uppfinningen hemligh�lles �ven i den fr�mmande
staten.

11 � Har f�rordnande enligt 6 � meddelats, kan uppfinnaren eller

hans r�ttsinnehavare hos granskningsn�mnden ans�ka, att staten �ver�

tager uppfinningen. Finner n�mnden, att f�rordnandet skall best�,
�verl�mnar n�mnden handlingarna i �rendet till Konungen eller myn�
dighet som Konungen best�mmer.

Har staten ej �vertagit uppfinningen inom fyra m�nader efter det att

ans�kan d�rom inkom till granskningsn�mnden, skall f�rordnandet upp�

h�ra att g�lla. Om s�rskilda sk�l f�religger, kan Konungen f�rl�nga ti�
den med h�gst tv� m�nader.

12 � Har ans�kan om patent p� uppfinning som avses med f� rordnan�

de enligt 6 � godk�nts f�r utl�ggning, skall ans�kningen f�rklaras vilan�
de i avbidan p� att f�rordnandet upph�r att g�lla. S� l�nge f�rordnandet
best�r skall 2022 �� patentlagen (1967: 837) ej till�mpas p� ans�k�

ningen. Vid till�mpning d�refter av dessa paragrafer skall i 20 � angiv�

na tider r�knas fr�n den dag f�rordnandet upph�rde att g�lla och f�r
patentmyndigheten icke h�lla handlingarna i �rendet tillg�ngliga f�rr�n
tre m�nader f�rflutit fr�n n�mnda dag, om ej s�kanden beg�r det.

13 � �r svensk f�rsvarsuppfinning av v�sentlig betydelse f�r f�rsva�

ret, kan Konungen f�rordna, att uppfinningen f�r utnyttjas f�r statens
r�kning eller av den som Ko nungen best�mmer eller att all r�tt till upp�

finningen skall avst�s till s taten.

14 � Meddelas f�rordnande att uppfinning skall h�llas hemlig, utg�r

sk�lig ers�ttning av allm�nna medel f�r den skada som uppkommer ge�
nom f�rordnandet.

Meddelas f�rordnande enligt 13 �, utg�r sk�lig ers�ttning av all�

m�nna medel f�r den r�tt till uppfinning en som f�rordnandet avser och

f�r den ytterligare skada som f�rordnandet medf�r.

Talan om ers�ttning enligt denna paragraf v�ckes vid Stockholms

tingsr�tt. I m�l om s�dan ers�ttning g�ller i fr�ga om tingsr�ttens och

hovr�ttens sammans�ttning 66 och 67 �� patentlagen (1967: 837).

Utl�ndska f�rsvarsuppfinningar

15 � S�kes patent i Sverige p� annan f�rsvarsuppfinning �n s�dan

som avses i 4 � (utl�ndsk f�rsvarsuppfinning), skall patentmyndigheten

underst�lla granskningsn�mnden ans�kningen f�r pr�vning, huruvida

uppfinningen skall h�llas hemlig.

16 � �r i fall som avses i 15 � uppfinningen hemlig enligt lag i

fr�mmande stat och f�r patent p� uppfinningen enligt �verenskommelse
mellan Sverige och den fr�mmande staten s�kas i Sverige under f�rut-

2490

s�ttning att uppfinningen h�lles hemlig h�r, skall granskningsn�mnden

background image

f�rordna, att uppfinningen icke f�r offentligg�ras eller p� annat s�tt

SFS 1971:1078

obeh�rigen yppas. H�lles uppfinningen hemlig enligt lag i fr�mmande

stat utan att omfattas av s�dan �verenskommelse och finner n�mnden

att det �r av v�sentlig betydelse f�r f�rsvaret att uppfinningen h�lles
hemlig h�r, skall n�mnden f�rordna, att uppfinningen icke f�r offent�
ligg�ras eller p� annat s�tt obeh�rigen yppas.

17 � N�r uppfinning som omfattas av f�rordnande enligt 16 � upp�

h�r att vara hemlig i den fr�mmande staten, skall granskningsn�mnden

upph�va f�rordnandet, om ej s�rskilda sk�l f�religger.

18 � Best�mmelserna i 1214 �� �ger motsvarande till�mpning i

fr�ga om utl�ndsk f�rsvarsuppfinning.

�vriga best�mmelser

19 � Den som upps�tligen bryter mot 4 eller 10 � eller mot f�rord�

nande enligt 6 eller 16 � d�mes, om g�rningen ej �r belagd med straff i
brottsbalken, till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r.

20 � Den som yrkesm�ssigt utnyttjar uppfinning var� patent har

s�kts i Sverige och som omfattas av f�rordnande enligt 6 eller 16 �

skall, i de n m�n patent meddelas p� uppfinningen, utge sk�lig ers�ttning
f�r utnyttjandet samt ers�ttning f�r den ytterligare skada som f�rord�

nandet medf�rt, om han hade vetskap om patentans�kningen. Ers�ttning

utg�r dock endast f�r utnyttjande som sker efter det att handlingarna

i patent�rendet tidigast skulle ha offentliggjorts enligt 22 � patentlagen
(1967: 837), om f�rordnande enligt 6 eller 16 � ej hade meddelats.

I fr�ga om talan om ers�ttning enligt f�rsta stycket �ger 58 � tredje

stycket och 60 � andra stycket patentlagen motsvarande till�mpning.

21 � R�tten kan f�rordna, att f�rhandling i m�l om ansvar eller er�
s�ttning enligt denna lag skall h�llas inom st�ngda d�rrar.

22 � Talan mot granskningsn�mndens beslut enligt denna lag f�res

hos Konungen genom besv�r.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1972, d� lagen (1946: 722)

med s�rskilda best�mmelser om uppfinningar av betydelse f�r f�rsvaret
upph�r att g�lla.

2. Den nya lagen till�mpas �ven i fr�ga om uppfinning var� hemligt

patent s�kts f�re ikrafttr�dandet.

3. �r uppfinning vid ikrafttr�dandet hemlig p� grund av beslut som

meddelats enligt �ldre lag, g�ller beslutet till dess granskningsn�mnden
pr�vat fr�gan om uppfinningens hemligh�llande enligt den nya lagen.

4. Patent, som vid ikrafttr�dandet �r hemligt enligt �ldre lag, skall

vara hemligt till dess granskningsn�mnden efter pr�vning enligt den
nya lagen f�rordnat, att uppfinningen skall upph�ra att vara hemlig.
Har s�dant f�rordnande meddelats, skall anteckning om patentet g�ras

i det allm�nna patentregistret samt kung�rande och offentligg�rande i
�vrigt ske enligt 26 � patentlagen (1967: 837).

2491

background image

SFS 1971:1078

5. Granskningsn�mnden skall i fall som avses i 3 och 4 senast den

30 juni 1972 pr�va om uppfinningen alltj�mt skall h�llas hemlig.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt
kungl. sigill bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.