SFS 1978:157

780157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:157

Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar;

den 20 april 1978

11 'U

utfärdad den 6 april 1978.

Enligt riksdagens belut' föreskrives att 5, 7, 10, 12, 15 och 18 §§ lagen

(1971; 1078) om försvarsuppfinningar skall ha nedan angivna lydelse.

' ^

Till följd härav kommer lagen at t ha följande lydelse från och med den

'''''

dag då denna lag träder i kraft.

Inledande bestämmelser

' Prop. 1977/78:1, LU 10, rskr 126.

^ Senaste lydelse 1975:734.

1

Med försvarsuppfinning förstås i denna lag uppfinning som särskilt

avser krigsmateriel.

Regeringen meddelar föreskrifter om vad som i d enna lag a vses med

krigsmateriel.

•5

itj

"G

2 § Fråga om hemlighållande av försvarsuppfinning prövas av gransk­

ningsnämnden för försvarsuppfinningar.

•'Sj

fe,

3

Granskningsnämnden består av ordförande och sex andra ledamö-

'"fel

ti

270

3 Senaste lydelse 1975:734.

'tiK

¬

background image

ter. För ledamöterna finn s ersättare till det antal reger ingen bestämmer.

SFS 1978:157

Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen.

Nämnden är beslutför, när ordföranden och tre andra ledamöter är när­

varande. Som granskningsnämndens beslut gäller den mening varom de

flesta ledamöter förenar sig eller, vid lika rös tetal, den mening som ordfö­

randen biträder.

Svenska försvarsuppfinningar

4 § Försvarsuppfinning som tillkommit i Sverige eller tillhör här bosatt
fysisk person eller tillhör svensk juridisk person (svensk försvarsuppfin­
ning) får ej offentliggöras eller på annat sätt obehörigen yppas, innan
granskningsnämnden enligt vad nedan sägs prövat om uppfinningen skall

hållas hemlig.

5 § Ansökan om patent på svensk försvarsuppfinning, som inges till pa­

tentmyndigheten, skall av denna underställas granskningsnämnden för

prövning, huruvida uppfinningen skall hållas hemlig.

Den som vill att svensk försvarsuppfinning, varå patent icke sökts, skall

få offentliggöras eller på an nat sätt yppas skall hos granskningsnämnden

ansöka om sådan prövning som avses i första stycket. Detsamma gäller
den som vill söka patent på svensk försvarsuppfinning genom att till annan

mottagare än patentmyndigheten inge internationell patentansökan som

avses i 3 kap. patentlagen (1967:837) eller europeisk patentansökan som
avses i 1 1 kap. samma lag.

6 § Finner granskningsnämnden vid prö vning som avses i 5 § a tt det är

av väsentlig betydelse för försvaret att uppfinningen hålles hemlig, skall

nämnden förordna att uppfinningen icke får offentliggöras eller på annat

sätt obehörigen yppas.

7 § Har i ärend e, som patentmyndigheten underställt granskningsnämn­

den, förordnande enligt 6 § e j meddelats inom tid som föreskrives i andra
stycket, upphör uppfinningen att vara hemlig enligt den na lag.

Den i första styc ket nämnda tiden utgör
1. om ärendet avser internationell patentansökan, tre månader från den

internationella ingivningsdagen, dock, i fall då prioritet har yrkats, högst
tolv månader tio dagar från den dag från vilken pr ioriteten begärts,

2. om ärendet avser europeisk patentansökan, tre månader från det an­

sökan inkom till patentmyndigheten, dock, i fall då prioritet har yrkats,

högst tretton månader från den dag från vilken pr ioriteten begärts,

3. om ärendet avser svensk patentansökan, tre månader från den dag då

beskrivning över uppfinningen med tillhörande ritningar och patentkrav på

svenska inkommit till pa tentmyndigheten.

Har ärende anhängiggjorts hos granskningsnämnden enligt 5 § andra

stycket, upphör uppfinningen att vara hemlig enligt denna lag, om f örord­

nande enligt 6 § ej meddelats inom tre månader från den dag då ansökan

om nämndens prövning och för prövningen erforderliga handlingar inkom­

mit til l nämnden.

271

¬

background image

SFS 1978:157

8 § Granskningsnämnden skall på ansökan eller när annan anledning
därtill föreligger pröva, om förordnande enligt 6 § skall bestå. Omprövning
av förordnandet skall i varje fall ske inom ett år från det förordnandet med­
delades eller senast prövades.

9

Om särskilda skäl föreligger, kan regeringen förordna, att uppfin­

ning som omfattas av förordnande enligt 6 § utan hinder av förordnandet

får yppas för annati, under förutsättning att hemlighållandet i övrigt av

uppfinningen icke därigenom äventyras.

10 §-^ Ansökan om patent eller annan skyddsrätt avseende främmande

stat på svensk försvarsuppfinning, som skall hållas hemlig, får göras en­

dast om regeringen medger det. Sådant medgivande får lämnas endast un­
der förutsättning att uppfinningen hemlighålles även i den främmande sta­

ten.

11 §® Har förordnande enligt 6 § meddelats, kan uppfinnaren eller hans

rättsinnehavare hos granskningsnämnden ansöka, att staten övertager
uppfinningen. Finner nämnden, att förordnandet skall bestå, överlämnar
nämnden handlingarna i ärendet till regeringen eller myndighet som rege­

ringen bestämmer.

Har staten ej övertagit uppfinningen inom fyra månader efter det att an­

sökan därom inkom till granskningsnämnden, skall förordnandet upphöra

att gälla. Om särskilda skäl föreligger, kan regeringen förlänga tiden med

högst två månader.

12 § Har ansökan om patent på uppfinning som avses med förordnande
enligt 6 § godkänts för utläggning, skall ansökningen förklaras vilande i av-

bidan på att förordnandet upphör att gälla. Så länge förordnandet består

skall 20-22 §§ patentlagen (1967:837) ej tillämpas på ansökningen. Vid

tillämpning därefter av dessa paragrafer skall i 20 § angivna tider räknas
från den dag förordnandet upphörde att gälla och får patentmyndigheten
icke hålla handlingarna i ärendet tillgängliga förrän tre månader förflutit

från nämnda dag, om ej sökanden begär det.

Har förordnande enligt 6 § m eddelats beträffande internationell eller eu­

ropeisk patentansökan, får ansökningen icke vidarebefordras för fortsatt

handläggning som internationell eller europeisk patentansökan.

13

Är svensk forsvarsuppfinning av väsentlig betydelse för försvaret,

kan regeringen förordna, att uppfinningen får utnyttjas för statens räkning

eller av den som regeringen bestämmer eller att all rätt till uppfinningen
skall avstås till s taten.

272

14 § Meddelas förordnande att uppfinning skall hållas hemlig, utgår skä­

lig ersättning av allmänna medel för den skada som uppkommer genom
förordnandet.

•' S enaste lydelse 1975:734.

^ Se naste lydelse 1975:734.

® Senaste lydelse 1975: 734.

' Senaste lydelse 1975:734.

¬

background image

Meddelas förordnande enligt 13 §, utgår skäli g ersättning av allmänna

SFS 1978:157

medel för den rätt till uppfinningen som förordnandet avser och för den yt­
terligare skada som förordnandet medför.

Talan om ersättning enligt denna paragraf väckes vid Stockholms tings­

rätt. I mål om sådan ersättning gäller i fråga om tingsrättens och hovrättens
sammansättning 66 och 67 §§ patentlage n (1967: 837).

Utländska försvarsuppfinningar

15 § Sökes patent i Sveri ge på ann an försvarsuppfinning än sådan som

avses i 4 § {utländsk försvarsuppfinning), skall patentmyndigheten under­

ställa granskningsnämnden ansökningen för prövning, huruvida uppfin­

ningen skall hållas hemlig. Vad nu s agts gäller dock ej internationell pa­
tentansökan eller europeisk patentansökan.

16 § Är i fall som avses i 15 § uppfinningen hemlig enlig t lag i främmande
stat och får patent på uppfinningen enligt överenskommelse mellan Sveri­

ge och den främmande staten sökas i Sverige under förutsättning att upp­

finningen hålles hemlig här, skall granskningsnämnden förordna, att upp­
finningen icke får offentliggöras eller på annat sätt obehörigen yppas. Hål­
les uppfinningen hemlig enligt lag i främmande stat utan att omfattas av så­
dan överenskommelse och finner nämnden att det är av väsentlig betydel­
se för försvaret att uppfinningen hålles hemlig här, skall nämnden förord­
na, att uppfinningen icke får offentliggöras eller på annat sätt obehörigen

yppas.

17 § När uppfinning som omfattas av förordnande enligt 16 § upphör att

vara hemlig i den främmande staten, skall granskningsnämnden upphäva

förordnandet, om ej särskilda skäl föreligger.

18 § Bestämmelserna i 12 § första stycket samt 13 och 14 §§ äger motsva­

rande tillämpning i fråga om u tländsk försvarsuppfinning.

Övriga bestämmelser

19 §® Den som uppsåtligen bryter mot 10 § döm es, om gärningen ej är

belagd med straff i bro ttsbalken, till böter eller fängelse i högst ett år.

20 § Den som yrkesmässigt utnyttjar uppfinning varå patent har sökts i
Sverige och som omfattas av förordnande enligt 6 eller 16 § skall, i den

mån patent meddelas på uppfinningen, utge skälig ersättning för utnyttjan­

det samt ersättning för den ytterligare skada som förordnandet medfört,

om han hade v etskap om patentansökningen. Ersättning utgår dock endast

för utnyttjande som sker efter det att handlingarna i paten tärendet tidigast
skulle ha offentliggjorts enligt 22 § patentlag en (1967: 837), om föror dnan­

de enligt 6 eller 16 § ej hade meddelats.

1 fråga om talan om ersättning enligt första stycket äger 58 § tredje styc­

ket och 60 § and ra stycket patentlagen motsvarande tillämpning.

8 Senaste lydelse 1975; 734.

273

18-SFS 1978

¬

background image

SFS 1978:157

21 § Rätten kan förordna, att förhandling i mål om ansvar eller ersättning
enligt denna lag skall hållas inom stängda dörrar.

22 §® Talan mot granskningsnämndens beslut enligt denna lag föres hos

regeringen genom b esvär.

1. Denna lag'" träder i kraft den 1 januari 1972. då lagen (1946:722) med

särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret upphör

att gälla.

2. Den nya lagen tillämpas även i fråga om uppfinning varå hemligt pa­

tent sökts före ikraftträdandet.

3. Är uppfinning vid ikraftträdandet hemlig på grund av beslut som

meddelats enligt äldre lag, gäller beslutet till dess granskningsnämnden
prövat frågan om uppfinningens hemlighållande enligt den nya lagen.

4. Patent, som vid ikraft trädandet är hemligt enligt äldre lag, skall vara

hemligt till des s granskningsnämnden efter prövning enligt den nya lagen

förordnat, att uppfinningen skall upphöra att vara hemlig. Har sådant för­
ordnande meddelats, skall anteckning om patentet göras i det allmänna pa­

tentregistret samt kungörande och offentliggörande i övrigt ske enligt 26 §

patentlagen (1967:837).

5. Granskningsnämnden skall i fall som avses i 3 och 4 senast den 30 ju­

ni 1972 pröva om uppfinningen alltjämt skall hållas hemlig.

Denna lag" träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Bestämmelsen i

7 § tredje stycket skall dock ej gälla ärende, som före ikraftträdandet an-

hängiggjorts hos granskningsnämnden enligt 5 § andra punkten i lagen s nu­
varande lydelse.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt G. Nilsson

(Justitiedepartementet)

" Senaste lydelse 1975:734.

Lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

274

" Lagen (1978:157) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.