SFS 1980:211

800211.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

n

Lag
om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar;

"'färdad den 30 april 1980 .

SFS 1980:211

i' i

Utkom från trycket

den 20 maj 1980

fylligt riksdagens beslu t' föreskrivs i fråga om lagen (1 971:1078) om för-

s^'arsuppfinningar^

att 2! § skall upphöra att gälla.

J

269.

omtryckt 1978: 157.

377

¬

background image

SFS 1980:211

när-

en

378

Ms att nuvarande 19. 20 och 22 §§ skall betecknas 21, 2 2 re spek,

^^1'ls att 4. -'i. 6, 9 och 16 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

'Jcis att rubriken närma st före nuvarande 19 § skall sättas nä rmast före

In i lag en sk all införas två nya pa ragrafer. 19 och 20 §§, och

mast före nya 19 § en ny rubrik av nedan angivna lydelse.

4 § En förs varsuppfinning som har tillkommit i Sverige elle r tillhör.,,

här bosatt fysisk per son eller tillhören svensk juridisk person (svensk för-

svarsuppfinning) får inte offentligg öras eller på annat sätt obehörigen rö-
jas. innan granskningsnämnden enligt var nedan sägs har prövat om upp.
finningen skall hållas hemlig.

5 § Om en ansökan om patent på en svensk försvars uppfinning ges in till

patentmyndigheten, skall denna underställa granskningsnämnden ansök­
ningen för prövning, huruvida uppfinningen skall hållas hem lig.

Den som vi ll att en sv ensk försvarsuppfinning, på vilken patent inte har

sökts, skall få offentliggöras eller på annat sätt röjas skall hos gransknings­

nämnden ansöka om sådan prövning som avses i första stycket. Detsamma

gäller den som vi ll söka patent på en svensk försvarsuppfi nning genom att

till annan mottagare än patentmyndighete n inge internationell patentanso-
kan som avses i 3 kap. patentla gen (1967:837) eller europeisk patentansö­
kan som avses i 1 1 kap. samma lag.

6 § Finner granskningsnämnden vid sådan prövning som avses i 5 § alt
det är av väsentlig betydelse för försvaret att uppfinningen hålls h emlig,
skall nämnden förordna att uppfinni ngen inte får offentliggöras eller på an­

nat sätt o behörigen röjas.

9 § Om särskilda skäl föreligger, kan regeringen förordna, att e n uppfin­

ning som omfattas av förordnande enligt 6 § utan hinder av fö rordnandet

får röjas för annan, under förutsättning att hemlighållandet i ö vrigt av upp­

finningen inte därigenom äventyras.

16 § Äi i fa ll som avses i 15 § uppfinn ingen hemlig enligt lag i en främ-

mande stat. skall granskningsnämnden förordna att uppfinningen inte får

offentliggöras eller på annat sätt röjas.

I. om patent på uppfinn ingen enligt överenskommelse mellan Sverige

håL

^""""^^ättning att uppfinningen

finner att det är av väsentlig betydelse för fö rsvaret att

uppfinningen hålls hemlig här.

om sekretoss hos myndigheter

enligt 4 6

ärenden enligt denna lag föruppgif"'s'"^°'"

80 ® el e s

förordnande enligt 6 eller 16 8 inte Br ofTcH',

kap. sekL'!»bahörigen röjas. Föreskrifterna i I oc h

Andra bestäm^^"/'^^^"

Seller i fråga om denna sekretess.

"lelser om sekretess med hänsyn till rikets sä kerhet sa

¬

background image

[K.

beslämmciscr till skydd för enskildas personliga eller ekonomiska förhål­

landen finns i sekretesslagen.

SFS 1980:211

20 § Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får en domstol
förordna at t en förhandling i mål om er sättning eller ansvar som grundar

sig på denna lag ska ll hållas inom stängda d örrar, om det kan antas att vid
förhandlingen kommer att förebringas uppgifter för vilka hos domstolen

gäller sekretess som avses i 19 §.

Denna lag träder i kraft den I januari 1981.

På regeringens vägnar

HÅKAN WINBERG

Hans Corell

(Justitiedepartementet)

1

I

t..

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.