SFS 1986:1161

861161.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1161

om ändring i lagen (1971:1078) öm

från trycket

försvarsuppfinningar;

utfärdad den II december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1971:1078) om för­

svarsuppfinningar^ skall ha följande lydelse.

3 § Granskningsnämnden består av ordförande och sex andra ledamöter.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer. Leda­
möter och ersättare förordnas av regeringen.

Nämnden är beslutför, när ordföranden och tre andra ledamöter är

närvarande.

den 19 december 1986

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Göran Regner

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:39, KU 11, rskr. 59.

^ Lagen omtryckt 1978:157.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.