SFS 2016:195 Lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

160195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:1078) om
försvarsuppfinningar;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1971:1078) om för-

svarsuppfinningar

dels att 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 24 §, av följande lydelse.

14 §

2

Om ett beslut meddelas om att en uppfinning ska hållas hemlig, läm-

nas skälig ersättning av allmänna medel för den skada som uppkommer
genom beslutet.

Om ett beslut meddelas enligt 13 §, lämnas skälig ersättning av allmänna

medel för den rätt till uppfinningen som beslutet avser och för den ytterligare
skada som beslutet medför.

24 §

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Mål som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före

ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive
Patent- och marknadsöverdomstolen.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål som har inletts i

allmän domstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2016:195

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.