SFS 1993:1407 Lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

SFS 1993_1407 Lag om ändring i lagen (1971_1078) om försvarsuppfinningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1407 Lag

om ändring i lagen (1971:1078) om
försvarsuppfinningar;

Utkom från trycket
den 21 december 1993

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (1971:1078) om

försvarsuppfinningar2 skall ha följande lydelse.

12 § Om det har lämnats en underrättelse enligt 19 § första stycket

patentlagen (1967:837) med anledning av en ansökan om patent på en
uppfinning som avses med förordnande enligt 6 §, skall ansökningen för-
klaras vilande i avvaktan på att förordnandet upphör att gälla. Så länge
förordnandet består skall 19 § andra stycket och 20—22 §§ patentlagen
inte tillämpas på ansökningen. Vid tillämpning därefter skall de tider som
anges i 19 § andra och tredje styckena räknas från den dag förordnandet
upphörde att gälla, och patentmyndigheten får inte hålla handlingarna i
ärendet tillgängliga förrän tre månader har förflutit från den dagen, om
inte sökanden begär det.

1

Prop. 1993/94:22, bet. 1993/94:LU4, rskr. 1993/94:53.

2

Lagen omtryckt 1978:157.

3658

background image

SFS 1993:1407

Om ett förordnande enligt 6 § har meddelats i fråga om en internationell

eller en europeisk patentansökan, får ansökningen inte vidarebefordras för
fortsatt handläggning som internationell eller europeisk patentansökan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

2. Om en patentansökan har godkänts för utläggning före ikraftträdan-

det, gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

3659

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.