SFS 1997:916 Lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

SFS 1997_916 Lag om ändring i lagen (1971_1078) om försvarsuppfinningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:916
Utkom från trycket
den 5 december 1997

1672

Lag
om ändring i lagen (1971:1078) om
försvarsuppfinningar;

utfärdad den 27 november 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 4-8, 11, 12, 15-19 och 23 §§ la-

gen (1971:1078) om försvarsuppfinningar2 skall ha följande lydelse.

2 § Fråga om hemlighållande av försvarsuppfinning prövas av Gransk-
ningsnämnden för försvarsuppfinningar och Försvarets materielverk.

Försvarets materielverk skall vid sin prövning samråda med Försvarsmak-

ten.

1

Prop. 1997/98:1 utg. omr. 24, bet. 1997/98:LU5, rskr. 1997/98:50.

2

Lagen omtryckt 1978:157.

background image

1673

SFS 1997:916

4 §3 En försvarsuppfinning som har tillkommit i Sverige eller tillhör en här
bosatt fysisk person eller tillhör en svensk juridisk person (svensk försvars-
uppfinning)
får inte offentliggöras eller på annat sätt obehörigen röjas, innan
det enligt vad nedan sägs har prövats huruvida uppfinningen skall hållas
hemlig.

5 §4 Om en ansökan om patent på en svensk försvarsuppfinning ges in till
Patent- och registreringsverket, skall verket snarast tillställa Försvarets mate-
rielverk ansökningen för prövning, huruvida uppfinningen skall hållas hem-
lig-

Den som vill att en svensk försvarsuppfinning, på vilken patent inte har

sökts, skall få offentliggöras eller på annat sätt röjas skall hos Försvarets ma-
terielverk ansöka om sådan prövning som avses i första stycket. Detsamma
gäller den som vill söka patent på en svensk försvarsuppfinning genom att
till annan mottagare än Patent- och registreringsverket inge internationell pa-
tentansökan som avses i 3 kap. patentlagen (1967:837) eller europeisk pa-

tentansökan som avses i 11 kap. samma lag.

6 §5 Finner Försvarets materielverk vid sådan prövning som avses i 5 § att
det är av väsentlig betydelse för försvaret att uppfinningen hålls hemlig skall
Försvarets materielverk med ett eget motiverat yttrande överlämna ärendet
till granskningsnämnden för slutlig prövning. Om granskningsnämnden de-
lar bedömningen att det är av väsentlig betydelse för försvaret att uppfin-
ningen hålls hemlig, skall nämnden förordna att uppfinningen inte får offent-
liggöras eller på annat sätt obehörigen röjas.

Överlämnande enligt första stycket av patentansökningar och ärenden som

avses i 5 § andra stycket skall ske senast två månader efter det att ansök-
ningen kom in till Försvarets materielverk. För internationella och europe-
iska ansökningar, där prioritet har yrkats, skall sådant överlämnande dock
ske senast tre veckor efter det att ansökningen kom in till Försvarets mate-
rielverk.

7 § Har i ärende, som Patent- och registreringsverket tillställt Försvarets
materielverk, förordnande enligt 6 § ej meddelats inom tid som anges i andra
stycket, upphör uppfinningen att vara hemlig enligt denna lag.

Den i första stycket nämnda tiden utgör

1. om ärendet avser internationell patentansökan, tre månader från den in-

ternationella ingivningsdagen, dock, i fall då prioritet har yrkats, högst tret-
ton månader från den dag från vilken prioriteten begärts,

2. om ärendet avser europeisk patentansökan, tre månader från det ansö-

kan inkom till Patent- och registreringsverket, dock, i fall då prioritet har yr-
kats, högst tretton månader från den dag från vilken prioriteten begärts,

3. om ärendet avser svensk patentansökan, tre månader från den dag då

beskrivning över uppfinningen med tillhörande ritningar och patentkrav in-
kommit till Patent- och registreringsverket.

3

Senaste lydelse 1980:211.

4

Senaste lydelse 1980:211.

5

Senaste lydelse 1980:211.

background image

SFS 1997:916

Har ärende anhängiggjorts hos Försvarets materielverk enligt 5 § andra

stycket, upphör uppfinningen att vara hemlig enligt denna lag, om förord-
nande enligt 6 § ej meddelats inom tre månader från den dag då ansökan om

prövning och för prövningen erforderliga handlingar inkommit till Försva-
rets materielverk.

8 § Granskningsnämnden skall på ansökan eller när annan anledning där-
till föreligger pröva, om förordnande enligt 6 § skall bestå. Omprövning av
förordnandet skall i varje fall ske inom ett år från det förordnandet meddela-
des eller senast prövades.

Vid omprövning skall granskningsnämnden först tillställa Försvarets ma-

terielverk ärendet för prövning. Om Försvarets materielverk därvid finner att
uppfinningen inte längre behöver hållas hemlig, får Försvarets materielverk
upphäva förordnandet. I annat fall skall Försvarets materielverk med eget
motiverat yttrande överlämna ärendet till granskningsnämnden för slutlig
prövning.

Om förordnandet upphävs, får Patent- och registreringsverket inte hålla

handlingarna i ärendet tillgängliga förrän tre månader förslutit från den dag
förordnandet upphörde att gälla, om inte sökanden begär det.

11 § Har förordnande enligt 6 § meddelats, kan uppfinnaren eller hans

rättsinnehavare hos granskningsnämnden ansöka om att staten övertar upp-
finningen. Granskningsnämnden skall då efter hörande av Försvarets mate-
rielverk ompröva förordnandet. Finner granskningnämnden att förordnandet
skall bestå, skall nämnden överlämna handlingarna i ärendet till regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer.

Har staten ej övertagit uppfinningen inom fyra månader efter det att an-

sökningen därom kom in till granskningsnämnden, skall förordnandet upp-
höra att gälla. Om särskilda skäl föreligger, kan regeringen förlänga tiden
med högst två månader.

12 §6 Om det har lämnats en underrättelse enligt 19 § första stycket patent-
lagen (1967:837) med anledning av en ansökan om patent på en uppfinning
som avses med förordnande enligt 6 §, skall ansökningen förklaras vilande i
avvaktan på att förordnandet upphör att gälla. Så länge förordnandet består
skall 19 § andra stycket och 20-22 §§ patentlagen inte tillämpas på ansök-

ningen. Vid tillämpning därefter skall de tider som anges i 19 § andra och
tredje styckena räknas från den dag förordnandet upphörde att gälla, och Pa-
tent- och registreringsverket får inte hålla handlingarna i ärendet tillgängliga
förrän tre månader har förflutit från den dagen, om inte sökanden begär det.

Om ett förordnande enligt 6 § har medelats i fråga om en internationell el-

ler en europeisk patentansökan, får ansökningen inte vidarebefordras för
fortsatt handläggning som internationell eller europeisk patentansökan.

5

Senaste lydelse 1993:1407.

1674

background image

1675

SFS 1997:916

15 § Om patent söks i Sverige på annan försvarsuppfinning än sådan som

avses i 4 § (utländsk försvarsuppfinning), skall Patent- och registreringsver-
ket tillställa Försvarets materielverk ansökningen för prövning, huruvida
uppfinningen skall hållas hemlig. Vad nu sagts gäller dock ej internationell

patentansökan eller europeisk patentansökan.

16 §7 Är i fall som avses i 15 § uppfinningen hemlig enligt lag i en främ-

mande stat, skall Försvarets materielverk förordna att uppfinningen inte får
offentliggöras eller på annat sätt röjas, om patent på uppfinningen enligt
överenskommelse mellan Sverige och den främmande staten får sökas under
förutsättning att uppfinningen hålls hemlig här.

Om Försvarets materielverk i annat fall, beträffande en utländsk försvars-

uppfinning som är hemlig enligt lag i en främmande stat, finner att det är av
väsentlig betydelse för försvaret att uppfinningen hålls hemlig här, skall slut-
lig prövning ske på det sätt som anges i 6 §.

Om Försvarets materielverk finner att förutsättningar inte finns att här

hemlighålla en utländsk försvarsuppfinning, som är hemlig enligt lag i en
främmande stat, skall verket fatta särskilt beslut om detta. Ansökningen får
dock inte offentliggöras förrän tre månader har förflutit från beslutsdagen,
om inte sökanden begär det.

17 § När en uppfinning som omfattas av förordnande enligt 16 § upphör att
vara hemlig i den främmande staten, får Försvarets materielverk upphäva
förordnandet. Om Försvarets materielverk finner att uppfinningen av sär-
skilda skäl alltjämt bör hållas hemlig här, skall verket med ett eget motiverat

yttrande överlämna ärendet till granskningsnämnden för slutlig prövning.

18 § Bestämmelserna i 4 §, 8 § tredje stycket, 12 § första stycket samt 13

och 14 §§ skall tillämpas även i fråga om utländsk försvarsuppfinning.

19 §8 Sekretess gäller i mål och ärenden enligt denna lag för uppgifter som

enligt 4 eller 18 § eller till följd av förordnande enligt 6 eller 16 § inte får
offentliggöras eller på annat sätt obehörigen röjas. Föreskrifterna i 1 och 11-

14 kap. sekretesslagen (1980:100) gäller i fråga om denna sekretess.

Andra bestämmelser om sekretess med hänsyn till rikets säkerhet samt be-

stämmelser till skydd för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden
finns i sekretesslagen.

23 §9 Granskningsnämndens och Försvarets materielverks beslut om att en
uppfinning skall hållas hemlig enligt denna lag får överklagas hos reger-
ingen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

7

Senaste lydelse 1980:211.

8

Senaste lydelse 1980:211.

9

Senaste lydelse 1980:211.

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.