SFS 2009:410 Lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

090410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:1078) om
försvarsuppfinningar;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § lagen (1971:1078) om

försvarsuppfinningar ska ha följande lydelse.

19 §

2

Sekretess gäller i mål och ärenden enligt denna lag för uppgifter som

enligt 4 eller 18 § eller till följd av förordnande enligt 6 eller 16 § inte får
offentliggöras eller på annat sätt obehörigen röjas. Föreskrifterna i 2, 3, 7–12
och 14 kap., 36 kap. 5 §, 40 kap. 4 §, 41 kap., 42 kap. 1–8, 10 och 11 §§ samt
43 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller i fråga om denna
sekretess.

Andra bestämmelser om sekretess med hänsyn till rikets säkerhet samt be-

stämmelser till skydd för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden
finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1997:916.

SFS 2009:410

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.