Lag (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1979:1088
Departement: Försvarsdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:257
Länk: Länk till register

SFS nr:

1979:1088
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1979-12-06
Ändrad: t.o.m. SFS

2016:257
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Inledande bestämmelser

1 §   Kommer riket i krig ska den övervakning av trafiken över rikets gränser som ankommer på Polismyndigheten, Tullverket, Försvarsmakten och Kustbevakningen samordnas i de avseenden som anges i 2 §.

Är riket i krigsfara eller råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i, får regeringen föreskriva att gränsövervakningen ska samordnas i de avseenden som anges i 2 §. Lag (2014:684).

Allmänna bestämmelser om samordnad gränsövervakning

2 §   Samordning enligt denna lag skall ske av den gränsövervakning som syftar till att förhindra
   1. brott mot rikets säkerhet och annan verksamhet till fara för rikets försvar eller säkerhet,
   2. överträdelse av bestämmelserna om inresa till och utresa från Sverige,
   3. införsel till eller utförsel från riket av gods, vars befordran kan medföra fara för rikets försvar eller säkerhet.

3 §   Länsstyrelsen ansvarar för gränsövervakningen och leder övervakningen inom sitt län, i den mån annat inte följer av andra stycket. Gränsövervakningen ska samordnas såväl mellan de olika gränsövervakningsorganen inom länet som i förhållande till övervakningen i angränsande län och till andra berörda civila och militära myndigheters verksamhet.

Inom ett område som är skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) med anledning av att försvarsmakten har satts in där för att möta ett väpnat angrepp mot Sverige ankommer ansvaret och ledningen för gränsövervakningen på vederbörande befälhavare inom försvarsmakten, om regeringen inte föreskriver annat. Lag (2010:306).

4 §   Länsstyrelsen skall förordna en eller flera gränsöver vakningschefer att utöva den omedelbara ledningen av den gränsöver vakning som länsstyrelsen ansvarar för. Gränsövervakningschefs verksamhetsområde bestäms av länsstyrelsen.

När befälhavare inom försvarsmakten enligt 3 § andra stycket ansvarar för och leder gränsövervakningen, är denne gränsövervakningschef utan särskilt förordnande. Han får överlåta åt underlydande befäl att helt eller delvis fullgöra gränsövervakningschefs uppgifter.

5 §   Den personal som ska fullgöra gränsövervakningen (gränsövervakningspersonalen) tas ut bland polismän, särskilt förordnade passkontrollanter, tulltjänstemän samt personal ur Försvarsmaktens enheter enligt den organisationsplan som anges i 11 §.

För Kustbevakningen gäller särskilda föreskrifter.
Lag (2014:684).

Gränsövervakningspersonalens befogenheter

6 §   För ändamål som avses med den samordnade gränsövervakningen får den som tillhör gränsövervakningspersonalen (gränsövervakningsman)
   1. anmoda resande eller annan person att visa pass eller annan legitimationshandling samt att i övrigt lämna de upplysningar och förete de handlingar som bedöms nödvändiga för övervakningsverksamheten,
   2. kontrollera varutrafik samt undersöka transportmedel och lagerlokal eller annat utrymme som används i samband med varutrafiken med samma befogenheter som vid tullkontroll tillkommer tulltjänsteman enligt tullagen (2016:253) och med stöd därav meddelade bestämmelser. Lag (2016:257).

7 §   När beslut av Polismyndigheten eller av en polisman inte utan fara kan avvaktas, har även annan gränsövervakningsman polismans befogenhet att
   1. gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage eller andra brott till fara för rikets försvar eller säkerhet,
   2. verkställa beslag, göra husrannsakan samt företa kroppsvisitation och kroppsbesiktning vid misstanke om sådana brott som avses i 1,
   3. tillfälligt omhänderta den som enligt utlänningslagstiftningen får tas i förvar av Polismyndigheten.

Det följer av 24 kap. 7 § andra stycket och 27 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken att en gränsövervakningsman får
   1. gripa den som har begått brott på vilket fängelse kan följa och som påträffas på bar gärning eller flyende fot, eller som är efterlyst för brott, och
   2. ta föremål som då påträffas i beslag.

En gränsövervakningsman får, även om det inte finns förutsättningar för beslag, hålla kvar gods vars befordran skulle medföra uppenbar fara för rikets försvar eller säkerhet.

En gränsövervakningsman, som har vidtagit någon annan åtgärd enligt denna paragraf än kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, ska så skyndsamt som möjligt anmäla det till sin förman. Förmannen ska omedelbart pröva om tvångsmedel, som inte redan har upphört, ska bestå. Finner förmannen att tvångsmedlet ska bestå, ska ärendet genast överlämnas till den åklagare som ska besluta om fortsatta åtgärder. Om Försvarsmakten, Polismyndigheten eller Tullverket ska besluta om fortsatta åtgärder ska ärendet i stället överlämnas dit. Lag (2014:684).

8 §   Om en skärpning av kontrollen av persontrafiken till eller från utlandet med visst transportmedel eller för viss tidrymd anses oundgängligen nödvändig på någon plats inom länet, kan den länsstyrelse som har ansvaret för gränsövervakningen förordna att gränsövervakningsman får företa kroppsvisitation och kroppsbesiktning på var och en, som med sådant transportmedel eller under angiven tidrymd ankommer till platsen från ut landet eller avreser från platsen till utlandet. Samma befogenhet tillkommer gränsövervakningschef inom hans verksamhetsområde.

9 §   För att fullgöra tjänsteuppgift enligt denna lag får gränsövervakningsman tillgripa våld, dock endast när tjänsteuppgiften ej kan lösas på annat sätt. Tillgrips våld skall den lindrigaste form som kan leda till det avsedda resultatet användas. Våld får ej brukas längre än som är oundgängligen nödvändigt. Vid tillgripande av våld får skjutvapen eller annat hjälpmedel användas endast i den mån det är försvarligt med hänsyn till tjänsteuppgiftens syfte.

10 §   Vad som föreskrivs i 6-9 §§ begränsar ej de befogenheter som enligt bestämmelser i annan författning tillkommer gränsövervakningsman i egenskap av polisman, tulltjänsteman eller krigsman tillhörande försvarsmakten.

Förberedande åtgärder

11 §   För samordnad gränsövervakning enligt denna lag ska det för varje län finnas en organisationsplan. Den ska innehålla föreskrifter om
   1. hur verksamheten ska bedrivas,
   2. vilka polismän, särskilt förordnade passkontrollanter och tulltjänstemän som ska avdelas för verksamheten och vilka militära enheter som ska medverka i denna,
   3. hur personalen ska utbildas och utrustas,
   4. vilken materiel som behövs för verksamheten och vem som ska tillhandahålla den.

Organisationsplan upprättas och fastställs av länsstyrelsen.
Innan planen fastställs ska länsstyrelsen samråda med de myndigheter som regeringen bestämmer.

Länsstyrelsen ska sörja för personalens utbildning och i övrigt vidta de förberedelser som krävs för att gränsövervakningen ska kunna samordnas enligt denna lag.
Lag (2014:684).

Slutbestämmelse

12 §   Under förhållanden som avses i 1 § första eller andra stycket får regeringen genom förordning meddela de ytterligare föreskrifter om kontroll och befogenheter vid gränsövervakning som finnes nödvändiga av hänsyn till rikets försvar eller säkerhet.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.