SFS 2018:1975 Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1980:578) om ordningsvakter / SFS 2018:1975 Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
SFS2018-1975.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 b § lagen (1980:578) om ordnings-
vakter ska ha följande lydelse.

2 b §2 Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll
enligt lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i
kommuner och landsting och enligt lagen (2018:1974) om säkerhetskontroll
vid Sametingets offentliga sammanträden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:287, bet. 2018/19:KU9, rskr. 2018/19:34.

2 Senaste lydelse 2010:295.

SFS

2018:1975

Publicerad
den

5 december 2018

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.