SFS 2018:1975 Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

SFS2018-1975.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 b § lagen (1980:578) om ordnings-
vakter ska ha följande lydelse.

2 b §2 Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll
enligt lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i
kommuner och landsting och enligt lagen (2018:1974) om säkerhetskontroll
vid Sametingets offentliga sammanträden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:287, bet. 2018/19:KU9, rskr. 2018/19:34.

2 Senaste lydelse 2010:295.

SFS

2018:1975

Publicerad
den

5 december 2018

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.