SFS 2019:348 Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

SFS2019-348.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1980:578) om ordnings-
vakter ska ha följande lydelse.

2 §2 Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid

1. allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § ordningslagen

(1993:1617) och cirkusföreställningar,

2. offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen,
3. bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv,

spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till, eller

4. lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande

preparat serveras till allmänheten med tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohol-
lagen (2010:1622).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Senaste lydelse 2010:1624.

SFS

2019:348

Publicerad
den

4 juni 2019

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.