SFS 2019:856 Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1980:578) om ordningsvakter / SFS 2019:856 Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
SFS2019-856.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 b § lagen (1980:578) om ordnings-
vakter ska ha följande lydelse.

2 b §2 Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll
enligt lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i
kommuner och regioner och enligt lagen (2018:1974) om säkerhetskontroll
vid Sametingets offentliga sammanträden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:1975.

SFS

2019:856

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.