SFS 1982:1004

821004.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:1004

om skyldighet för näringsidkare,

Utkom från trycket

arbetsmarknadsorganisationer m. fl. att delta i

den i december m i

totalförsvarsplaneringen;

' •'i

utfärdad den 25 november 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

2 § Ägare eller innehavare av industriella anläggningar och andra nä­

ringsidkare samt myndigheter skall lämna de upplysningar om personal,

lokaler, maskiner och annan utrustning, produktion, förbrukning av ener­
gi, råvaror och andra förnödenheter, lagerhållning, inköp, leveranser och
annat dylikt som totalförsvarsmyndigheterna behöver för sitt planeringsar­

bete samt, om det behövs, i övrigt medverka vid planeringen av de egna

uppgifterna inom totalförsvaret.

Den som på grund av bestämmelserna i f örsta stycket har fått utföra

arbete som har medfört betydande kostnader, kan få ersättning för detta av
allmänna m edel. Kan överenskommelse om ersättningen inte träffas med
den myndighet som har begärt arbetet, skall frågan hänskjutas till avgöran­

de av skiljemän enligt lagen (1929:145) om skiljemän. Skiljemännen avgör
om ersättning skall utgå och bestämmer i så fall ersättningens storlek.

3 § Arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer är skyldiga
att

1. överlägga med totalförsvarsmyndigheterna om organisationernas

•;[

^•"<1

i-i

' \'

t )•

1 § Ägare eller innehavare äv irldustriella anläggningar, andra näringsid­

kare, m yndigheter samt arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorgani­

sationer som av ses i 6 § lagen (1976:580) om m edbestämmande i arbetsli­

vet, är skyldiga att på begäran av den myndighet som regeringen förordnar

(totalförsvarsmyndighet), delta i totalförsvarsplaneringen enligt bestäm­

melserna i denna lag.

Lagen gäller inte statliga myndigheter och inte heller den som i st ället

omfattas av särskilda föreskrifter för totalförsvaret.

ii!i

, i

'i \

ifl

i

• 5

Prop. 1981/82:179, AU 1982/83:1, rskr 1982/83:16.

2409

¬

background image

SFS 1982:1004

uppgifter inom eller i anslutning till totalförsvaret på central, regional och

lokal nivå,

2. medverka vid övningar inom totalförsvaret,
3. lämna upplysningar eller annat biträde som totalförsvarsmyndighe­

terna behöver för sitt planeringsarbete.

4 § Arbetsgivare samt arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorgani­

sationer som i fredstid är eller brukar vara parter i kollektivavtalsförhand­
lingar, är skyldiga att överlägga med sina motparter om kollektivavtal för

krissituationer som omfattas av totalförsvarsplaneringen.

5 § Totalförsvarsmyndigheterna får meddela de förelägganden som be­

hövs för efterlevnaden av 2 §. I beslu t om föreläggande kan vite sättas ut.

Beslut om förel äggande får överklagas till regeringen.

6 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av grov oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt,

när en totalförsvarsmyndighet har begärt upplysningar enligt 2 §.

7 § Den som på grund av bestämmelser i denna lag har fått kännedom om

enskilds affärs- eller driftförhållanden eller förhållande av betydelse för

totalförsvaret eller eljest för rikets säkerhet får inte obehörigen röja eller
utnyttja vad han eller hon har erfarit.

I det allmännas verksamhet tillämpas i st ället bestämmelserna i sekre­

tesslagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983, då lagen (1948:390) om

skyldighet för näringsidkare m.fl. att biträda vid planläggning en av rikets
ekonomiska försvarsberedskap skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

ANNA-GRETA LEIJON

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.