SFS 1994:1725 Lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

SFS 1994_1725 Lag om ändring i lagen (1982_1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6327

SFS 1994:1725
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för
näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att
delta i totalförsvarsplaneringen;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1982:1004) om

skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m. fl. att delta
i totalförsvarsplaneringen skall ha följande lydelse.

1 § Ägare eller innehavare av industriella anläggningar, andra näringsid-

kare samt sådana arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer
som avses i 6 § lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet, är
skyldiga att på begäran av den myndighet som regeringen bestämmer
(totalförsvarsmyndighet), delta i totalförsvarsplaneringen enligt bestäm-
melserna i denna lag.

1

Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FÖU2, rskr. 1994/95:80.

background image

SFS 1994:1725

Lagen gäller inte statliga myndigheter, kommunala myndigheter eller

landstingsmyndigheter och inte heller den som i stället omfattas av särskil-
da föreskrifter för totalförsvaret.

2 § Ägare eller innehavare av industriella anläggningar och andra nä-
ringsidkare skall lämna de upplysningar om personal, lokaler, maskiner
och annan utrustning, produktion, förbrukning av energi, råvaror och
andra förnödenheter, lagerhållning, inköp, leveranser och annat dylikt
som totalförsvarsmyndigheterna behöver för sitt planeringsarbete samt,
om det behövs, i övrigt medverka vid planeringen av de egna uppgifterna
inom totalförsvaret.

Den som på grund av bestämmelserna i första stycket har fått utföra

arbete som har medfört betydande kostnader, kan få ersättning för detta
av allmänna medel. Kan överenskommelse om ersättningen inte träffas
med den myndighet som har begärt arbetet, skall frågan hänskjutas till
avgörande av skiljemän enligt lagen (1929:145) om skiljemän. Skilje-
männen avgör om ersättning skall utgå och bestämmer i så fall ersättning-
ens storlek.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTRÖM

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

6328

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.