SFS 2009:431 Lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen / SFS 2009:431 Lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
090431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för
näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl.
att delta i totalförsvarsplaneringen;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1982:1004) om skyldig-

het för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalför-
svarsplaneringen ska ha följande lydelse.

7 §

Den som på grund av bestämmelser i denna lag har fått kännedom om

en enskilds affärs- eller driftförhållanden eller förhållande av betydelse för
totalförsvaret eller annars för rikets säkerhet får inte obehörigen röja eller ut-
nyttja vad han eller hon har fått veta.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:431

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.