SFS 2019:859 Lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen / SFS 2019:859 Lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
SFS2019-859.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för

näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att

delta i totalförsvarsplaneringen

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1982:1004) om skyldighet
för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalför-
svarsplaneringen ska ha följande lydelse.

1 §2 �gare eller innehavare av industriella anläggningar, andra närings-
idkare samt sådana arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer
som avses i 6 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, är skyl-
diga att på begäran av den myndighet som regeringen bestämmer (total-
försvarsmyndighet), delta i totalförsvarsplaneringen enligt bestämmelserna
i denna lag.

Lagen gäller varken statliga eller kommunala myndigheter och inte heller

den som i stället omfattas av särskilda föreskrifter för totalförsvaret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1994:1725.

SFS

2019:859

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.