SFS 2008:1367 Lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1990:712) om undersökning av olyckor / SFS 2008:1367 Lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
081367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av
olyckor;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1990:712) om under-

sökning av olyckor ska ha följande lydelse.

2 §

2

Olyckor ska undersökas enligt denna lag, om de är av sådan allvarlig

art som anges i det följande, nämligen

1.

luftfartsolyckor

: Olyckor vid användningen av luftfartyg som har med-

fört att

a) någon har avlidit eller blivit allvarligt skadad,
b) luftfartyget eller egendomen som inte transporterats med luftfartyget

har fått betydande skador eller omfattande skador har uppkommit i miljön,
eller

c) luftfartyget är oåtkomligt eller har försvunnit under flygning och inte

har kunnat återfinnas,

2.

sjöolyckor

:

Olyckor vid användningen av handelsfartyg, fiskefartyg

eller statsfartyg som har medfört att

a) flera människor har avlidit eller blivit allvarligt skadade,
b) fartyget eller egendom som inte transporterats med fartyget har fått om-

fattande skador eller omfattande skador har uppkommit i miljön, eller

c) fartyget har försvunnit eller har övergetts i sjön,
3.

järnvägsolyckor

: Olyckor vid järnvägs-, tunnelbane- eller spårvägsdrift

orsakade antingen av kollisioner mellan spårfordon eller urspårningar eller
av andra händelser med betydelse för säkerheten som har medfört att

a) minst en person har avlidit eller minst fem personer har blivit allvarligt

skadade, eller

b) spårfordon, spåranläggningar, egendom som inte transporterats med

spårfordonet eller miljön har fått så omfattande skador att de sammanlagda
kostnaderna uppskattas till ett belopp motsvarande minst två miljoner euro,

4.

vägtrafikolyckor och andra allvarliga olyckor

: Andra olyckor än som

avses i 1�3, om de har medfört att

a) flera människor har avlidit eller blivit allvarligt skadade, eller
b) omfattande skador har uppkommit på egendomen eller i miljön.
Tillbud till olyckor som avses i första stycket ska

undersökas enligt denna

lag, om tillbudet inneburit allvarlig fara för att en olycka skulle inträffa eller

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse 2007:493.

SFS 2008:1367

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

2

SFS 2008:1367

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

om tillbudet tyder på ett väsentligt fel hos luftfartyget, fartyget, spårfordonet
eller spåranläggningen eller på andra väsentliga brister i säkerhetshänse-
ende.

Olyckor som avses i första stycket 1 och som rör luftfartyg med en total-

vikt av högst 2 250 kg vilka inte ska ha luftvärdighetsbevis, och olyckor som
avses i första stycket 4 samt tillbud till sådana olyckor ska undersökas endast
om en undersökning är av betydelse ur säkerhetssynpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.