SFS 2014:725 Lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1990:712) om undersökning av olyckor / SFS 2014:725 Lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
140725.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av
olyckor;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8, 9, 11 och 12 §§ lagen (1990:712)

om undersökning av olyckor ska ha följande lydelse.

8 § En undersökning enligt denna lag ska genomföras i samråd med den
som enligt 23 kap. rättegångsbalken leder förundersökning om det inträffade.

I avvaktan på att undersökningen inleds får Polismyndigheten eller annan

myndighet som regeringen bestämmer spärra av ett område, ta hand om egen-
dom eller vidta annan liknande åtgärd, om det behövs för att säkerställa utred-
ningen och åtgärden inte kan skjutas upp.

9 §

2 Den myndighet som gör en undersökning enligt denna lag får hålla för-

hör med den som antas kunna ge upplysningar av betydelse för utredningen.
Myndigheten har också rätt att ta med sig och granska handlingar eller före-
mål som kan antas vara av sådan betydelse.

Om utredningen inte kan fullföljas på annat sätt, får den myndighet som

gör undersökningen begära att Polismyndigheten lämnar den hjälp som be-
hövs vid utredningen. För Polismyndighetens utredning gäller bestämmel-
serna om förundersökning i 23 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Den myndighet som gör undersökningen har rätt att få tillträde till platsen

för olyckan eller tillbudet. Om tillträde vägras, får Polismyndigheten lämna
den hjälp som behövs.

11 §

3 Om det har inträffat en olycka eller ett tillbud som undersöks enligt

denna lag, får egendom som kan antas vara av betydelse för undersökningen
inte rubbas utan tillstånd av Polismyndigheten eller den myndighet som un-
dersöker olyckan eller tillbudet.

Detta gäller inte om egendomen rubbas för att rädda människoliv eller om

det i övrigt finns synnerliga skäl för det.

12 §

4 Den som har tagit till vara egendom som avses i 11 § första stycket

ska genast anmäla det till Polismyndigheten eller den myndighet som under-
söker olyckan. Detsamma gäller den som, efter en olycka eller ett tillbud som

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2011:548.

3 Senaste lydelse 2007:493.

4 Senaste lydelse 2007:493.

SFS 2014:725

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:725

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

berör luftfarten, sjöfarten eller spårtrafiken och som undersöks enligt denna
lag, har tagit till vara egendom som har transporterats med det luftfartyg, far-
tyg eller spårfordon som berörs av olyckan eller tillbudet eller egendom som
hör till luftfartyget, fartyget, spårfordonet eller till den spåranläggning som
berörs. Om det behövs, får myndigheten ta hand om egendomen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.