SFS 2006:20 Lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1990:712) om undersökning av olyckor / SFS 2006:20 Lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
060020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av
olyckor;

utfärdad den 26 januari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen (1990:712) om

undersökning av olyckor skall ha följande lydelse.

2 § Olyckor skall undersökas enligt denna lag, om de är av sådan allvarlig
art som anges i det följande, nämligen

1. luftfartsolyckor: Olyckor vid användningen av luftfartyg som har med-

fört att

a) någon har avlidit eller blivit allvarligt skadad,
b) luftfartyget eller egendom som inte transporteras med luftfartyget har

fått betydande skador eller omfattande skador har uppkommit i miljön, eller

c) luftfartyget är oåtkomligt eller har försvunnit under flygning och inte

har kunnat återfinnas,

2. sjöolyckor: Olyckor vid användningen av handelsfartyg, fiskefartyg

eller statsfartyg som har medfört att

a) flera människor har avlidit eller blivit allvarligt skadade,
b) fartyget eller egendom som inte transporteras med fartyget har fått om-

fattande skador eller omfattande skador har uppkommit i miljön, eller

c) fartyget har försvunnit eller har övergetts i sjön,
3. järnvägsolyckor: Olyckor vid järnvägs-, tunnelbane- eller spårvägsdrift

som har medfört att

a) flera människor har avlidit eller blivit allvarligt skadade, eller
b) spårfordon, spåranläggningar eller egendom som inte transporteras

med spårfordonet har fått omfattande skador eller omfattande skador har
uppkommit i miljön,

4. andra allvarliga olyckor: Andra olyckor än som avses i 1�3, om de har

medfört att

a) flera människor har avlidit eller blivit allvarligt skadade, eller
b) omfattande skador har uppkommit på egendom eller i miljön.
Tillbud till olyckor som avses i första stycket skall undersökas enligt

denna lag, om tillbudet inneburit allvarlig fara för att en olycka skulle in-
träffa eller om tillbudet tyder på ett väsentligt fel hos luftfartyget, fartyget,
spårfordonet eller spåranläggningen eller på andra väsentliga brister i säker-
hetshänseende.

1 Prop. 2005/06:12, bet. 2005/06:TU7, rskr. 2005/06:143.

SFS 2006:20

Utkom från trycket
den 7 februari 2006

background image

2

SFS 2006:20

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Olyckor som avses i första stycket 1 och som rör luftfartyg med en total-

vikt av högst 2 250 kg vilka inte skall ha luftvärdighetsbevis, och olyckor
som avses i första stycket 4 samt tillbud till sådana olyckor skall undersökas
endast om en undersökning är av betydelse från säkerhetssynpunkt.

4 § Undersökning enligt denna lag skall göras i fråga om händelser som
har inträffat i Sverige. Om en sådan händelse berör ett utländskt fartyg, får
undersökning enligt denna lag dock göras endast om det finns särskilda skäl
och fartyget befinner sig inom Sveriges sjöterritorium.

Undersökning enligt denna lag av en händelse som berör ett svenskt far-

tyg eller luftfartyg skall göras även när händelsen har inträffat utomlands,
om annat inte följer av en internationell överenskommelse som har biträtts
av Sverige. Om händelsen berör ett luftfartyg med en totalvikt av högst
2 250 kg och som inte skall ha luftvärdighetsbevis, skall en undersökning
göras endast om det är av synnerlig vikt från säkerhetssynpunkt och en un-
dersökning inte görs i den stat inom vars territorium händelsen inträffade.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006. Den får tillämpas på händelser

som inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet