Lag (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1991:1488
Departement: Försvarsdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:94
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret
SFS nr:

1991:1488
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1991-11-21
Ändrad: t.o.m. SFS

2013:94
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Försäkringskassan handhar frågor om familjebidrag och dagpenning till den som tjänstgör inom totalförsvaret.
Lag (2004:823).

2 §   Har upphävts genom lag (2004:823).

3 §   Fordran på familjebidrag får inte överlåtas och inte heller tas i anspråk genom utmätning. Lag (1995:309).

4 §   I fråga om familjebidrag och dagpenning tillämpas bestämmelserna om ändring och omprövning samt om överklagande i 113 kap. 2-17, 19, 20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken.

Beträffande familjebidrag tillämpas dessutom följande bestämmelser i socialförsäkringsbalken:
   - 107 kap. 12 § om preskription,
   - 108 kap. 2, 11 och 22 §§ om återbetalningsskyldighet,
   - 108 kap. 15, 16, 19 och 21 §§ om ränta,
   - 110 kap. 13 § och 31 § första stycket samt 115 kap. 4 § om skyldighet att lämna uppgifter,
   - 110 kap. 14 § 1 och 2 om utredningsåtgärder,
   - 110 kap. 52 § första stycket 2 och andra stycket samt 53 § om indragning eller nedsättning av ersättning,
   - 112 kap. 2 och 3 §§ samt 108 kap. 10 § om interimistiska beslut. Lag (2013:94).


Övergångsbestämmelser

1991:1488

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Bestämmelserna i denna lag om handhavande av familjebidrag skall inte tillämpas i den utsträckning regeringen föreskriver

att familjebidragslagen (1978:520) i fråga om bestämmelserna om kommunernas skyldighet att pröva ansökningar om familjebidrag och att utge sådana bidrag skall upphöra att gälla vid en senare tidpunkt än den 1 januari 1992 eller

att försvarets civilförvaltning skall handha familjebidrag efter utgången av år 1991.

2004:823
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
   2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.

2007:201
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
   2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

2013:94
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
   2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.