SFS 1989:504

890504.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:504 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 lagcn (1983:1034) om kontroll över

den 16 juni 1 989

tillverkningen av krigsmateriel, m.m.;

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1�3 §§ lagen (1983:1034) om

kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m. m. skall ha följande lydel­

se.

1

1 denna lag finns föreskrifter om kontroll över

1. tillverkning av krigsmateriel och

2. tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinning avseende krigsmateri­

el och metod för framställning av sådan materiel.

1 lagen (1988:558) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m. finns

föreskrifter om förbud mot utförsel av krigsmateriel, upplåtelse och över-

' Prop. 1988/89: 133. NU28. rskr. 305,

698

^ Senaste lydelse 1988: 559.

¬

background image

if fte av rätt att utom ri ket tillverka krigsmateriel, avtal med någon utom

SFS 1989:504

T fiket öm utveckling av krigsmateriel och metod for framställning av sådan

materiel, bedrivand e av militärt inriktad utbildning inom riket av ut­

ländsk medborgare samt mot marknadsföring av krigsmateriel.

Denna lag gäller inte for sådana statliga myndigheter som inte är afTärs-

verk.

Regeringen meddelar föreskrifter om vad som skall avses med krigsma­

teriel enligt denna lag.

2 §' Krigsmateriel får inte tillverkas här i riket utan tillstånd av regering­
en, om ej annat följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna
lag. Tillstånd att tillverka krig smateriel får meddelas endast svensk med­
borgare, sve nsk myndighet, svenskt handelsbolag i vilket inte någon av
bolagsmännen är kontrollsubjekt som avses i 3§ lagen (1982:617) om
utländska förvärv av svenska företag m.m. och svenskt aktiebolag i vars

bolagsordning intagits utlän ningsförbehåll som avses i nämnda lag. Om

särskilda skäl föreligger, får dock tillstånd ges även åt annan.

Regeringen får med dela föreskrifter om undantag från tillståndskravet

enligt första stycket för

1. tillverkning av krigsmateriel som bedrivs på uppdrag av den som har

tillstånd att tillverka ifrågavarande krigsmateriel,

2. ändring eller ombyggnad av skj utvapen i fa ll som avses i 24 § första

stycket vapenlagen (1973:1176),

3. tillverkning av enstaka skjutvapen och av ammunition för tillverka­

rens eget bruk.

3 §'' Krigsmateriel, uppfinning avseende krigsmateriel och metod för
framställning av såd an materiel får inte här i riket och inte heller utom

riket av s vensk myndighet, svenskt företa g eller den som är bosatt elle r

stadigvarande vista s här yrkesmässigt tillhand ahållas genom försäljning,

utbjudande mo t vederlag eller förmedling åt någon inom landet eller i
utlandet ut an till stånd av reger ingen, om ej annat fö ljer av andra stycket

eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte

1. vid tillhandahållande till svensk statlig myndighet eller sådan tillver­

kare som har ti llstånd att tillverka krigs materiel av det sla g tillhandahål­

landet avser,

2. för innehavare av tillverkningstillstånd, om tillhandahållandet avser

sådan krigsmateriel som tillhör tillståndshavaren och som finns inom

landet eller uppfinning eller metod som innehas av tillståndshavaren.

Regeringen få r meddela föreskrifter om undantag fr ån tillst åndskravet

enligt första stycket i frå ga om sådan handel med skjutvapen som reg leras
genom föreskrifterna i vape nlagen (1973 :1176) eller sådan hantering av
ammunition eller annan explosiv vara som regleras genom föreskrifterna i

lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.

] Senaste lydelse 1988: 559.

Senaste lydelse 1988:559.

/

¬

background image

SFS 1989:504

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

ANITA GRADIN

Pernilla Lindh

(Utrikesdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.