SFS 2005:915 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1992:1300) om krigsmateriel / SFS 2005:915 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
050915.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 § lagen (1992:1300) om krigs-

materiel skall ha följande lydelse.

23 §

2 Om en revisor i sin granskningsverksamhet har anmärkt på ett före-

tags efterlevnad av bestämmelserna enligt denna lag och anmärkningen har
framförts i en sådan revisionsberättelse som sägs i 9 kap. 5 § aktiebolags-
lagen (2005:551) eller 6 § revisionslagen (1999:1079), skall han genast
sända in en kopia av revisionsberättelsen till Inspektionen för strategiska
produkter. En revisor vid en svensk statlig myndighet har motsvarande skyl-
dighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2 Senaste lydelse 1999:1101.

SFS 2005:915

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.