SFS 2000:1066 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1992:1300) om krigsmateriel / SFS 2000:1066 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
001066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 22 § lagen (1992:1300) om krigs-

materiel

2

skall ha följande lydelse.

22 §

3

För att täcka statens kostnader för Inspektionen för strategiska pro-

dukter skall den som har tillstånd att tillverka krigsmateriel enligt denna lag
eller den som tillverkar produkter som omfattas av inspektionens tillsyn en-
ligt 12 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla använd-
ningsområden och av tekniskt bistånd årligen betala en avgift, om det faktu-
rerade värdet av tillverkarens sålda produkter av dessa slag under året över-
stiger 2 500 000 kr. Inspektionen bestämmer avgiften efter ett för samtliga
avgiftsskyldiga lika förhållande till det fakturerade värdet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Anders Kruse
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 2000/01:9, bet. 2000/01:UU3, rskr. 2000/01:49.

2

Lagen omtryckt 1997:689.

3

Senaste lydelse 1998:399.

SFS 2000:1066

Utkom från trycket
den 8 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.