SFS 2011:469 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

110469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;

utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1992:1300) om

krigsmateriel

3

dels att 29 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 b §, av följande lydelse.

1 b §

I 2 a kap. vapenlagen (1996:67) finns bestämmelser om märkning av

vapen och vapendelar vid tillverkning och införsel samt om märkning av för-
packning med ammunition vid tillverkning.

29 §

Krigsmateriel som varit föremål för brott enligt 25 eller 26 § eller

dess värde samt utbyte av sådant brott ska förklaras förverkat, om det inte är
uppenbart oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Anders Rönquist
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2010/11:72, bet. 2010/11:JuU17, rskr. 2010/11:210.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/51/EG av den 21 maj 2008 om änd-
ring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen
(EUT L 179, 8.7.2008, s. 5, Celex 308L0051).

3 Lagen omtryckt 1997:689.

SFS 2011:469

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.