SFS 2011:849 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1992:1300) om krigsmateriel / SFS 2011:849 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
110849.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1992:1300) om

krigsmateriel

3

dels att 1�2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 23 a, 25, 27 och

29 §§ samt rubrikerna närmast före 6 och 16 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 18 § ska lyda ⬝Tillsyn samt uppgifts- och

underrättelseskyldighet⬝,

dels att det i lagen ska införas tolv nya paragrafer, 6 a, 6 b, 10 a�10 c,

14 a, 14 b, 15 a, 16 a, och 20 a�20 c §§ samt närmast före 10 a och
15 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller dels materiel som är utformad för militärt bruk och

som enligt regeringens föreskrifter utgör krigsmateriel, dels tekniskt stöd
avseende krigsmateriel som enligt regeringens föreskrifter utgör tekniskt
bistånd.

Tillstånd enligt denna lag får lämnas endast om det finns säkerhets- eller

försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik.

1 a §

Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om tillstånd, för-

bud, undantag i enskilda fall och certifiering enligt denna lag.

Inspektionen ska med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens

prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild
vikt. Det gäller dock inte ärenden om certifiering.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om överlämnande av ären-

den till regeringen.

2 §

I denna lag förstås med

certifiering: en certifiering som ger en mottagare av krigsmateriel eller av

tekniskt bistånd här i landet rätt att ta emot krigsmateriel eller tekniskt

1 Prop. 2010/11:112, bet. 2010/11:UU3, rskr. 2010/11:261.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om för-
enkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenska-
pen, EUT L 146, 10.6.2009, s. 1, (Celex 32009L0043), ändrat genom kommissionens
direktiv 2010/80/EU av den 22 november 2010 om ändring av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade pro-
dukter, EUT L 308 24.11.2010, s. 11, (Celex 32010L0080).

3 Lagen omtryckt 1997:689.

SFS 2011:849

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

2

SFS 2011:849

bistånd, som överförs till Sverige från ett land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) enligt ett generellt överföringstillstånd, vilket har
offentliggjorts av ett EES-land,

generellt tillstånd: ett tillstånd enligt 6 § första stycket som direkt ger en

leverantör här i landet rätt att till en eller flera kategorier av mottagare i ett
annat land föra ut sådan krigsmateriel eller lämna sådant tekniskt bistånd
som specificeras i tillståndet,

generellt överföringstillstånd: ett tillstånd som har utfärdats av en natio-

nell myndighet i ett annat EES-land än Sverige, vilket direkt ger en leveran-
tör i det landet rätt att till en eller flera kategorier av mottagare i ett annat
EES-land överföra sådan krigsmateriel eller sådant tekniskt bistånd som spe-
cificeras i tillståndet,

globalt tillstånd: ett tillstånd enligt 6 § första stycket som ger en enskild

leverantör rätt att till en eller flera mottagare eller kategorier av mottagare i
ett eller flera andra länder föra ut sådan krigsmateriel eller lämna sådant
tekniskt bistånd som specificeras i tillståndet,

individuellt tillstånd: ett tillstånd enligt 6 § första stycket som ger en

enskild leverantör rätt att föra ut krigsmateriel eller lämna tekniskt bistånd
som avser en angiven kvantitet specificerad krigsmateriel som ska vidare-
befordras i en eller flera transporter till en mottagare i ett annat land,

tillhandahållande: försäljning, upplåtelse, utbjudande mot vederlag, lån,

gåva eller förmedling,

tillverkning: framställning av sådan materiel eller delar därav som utgör

krigsmateriel,

tillverkningsrätt: varje rätt att tillverka krigsmateriel,
transitering: transport av krigsmateriel eller tekniskt bistånd genom ett

eller flera EES-länder utöver ursprungslandet och det mottagande landet,

överföring inom EES: en förflyttning eller annan rörelse av krigsmateriel

eller tekniskt bistånd från en leverantör i ett EES-land till en mottagare i ett
annat EES-land,

överföringstillstånd: ett tillstånd som kan vara generellt, globalt eller indi-

viduellt och som har utfärdats av en nationell myndighet i ett annat EES-land
än Sverige, vilket ger en leverantör i det landet rätt att till en mottagare i ett
annat EES-land överföra krigsmateriel eller tekniskt bistånd.

4 §

4

Verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel, uppfin-

ningar rörande krigsmateriel och metoder för framställning av sådan mate-
riel samt verksamhet som avser tillhandahållande av tekniskt bistånd till
någon i utlandet får inte bedrivas här i landet utan tillstånd.

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadig-

varande vistas här får inte heller utom landet bedriva sådan verksamhet utan
tillstånd.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte för sådana statliga

myndigheter som inte är affärsverk.

Tillstånd enligt första eller andra stycket behövs inte för verksamhet som

avser tillhandahållande av krigsmateriel till svenska statliga myndigheter
eller sådana tillverkare som har tillstånd att tillverka krigsmateriel av det
slag tillhandahållandet gäller. Inte heller behöver innehavare av tillverk-

4 Senaste lydelse 2010:1013.

background image

3

SFS 2011:849

ningstillstånd ha tillstånd enligt första eller andra stycket, om verksamheten
avser tillhandahållande av krigsmateriel som tillhör tillståndshavaren och
som finns inom landet, eller tillhandahållande av uppfinning, metod för
framställning av krigsmateriel eller tekniskt bistånd till svenska statliga
myndigheter eller sådana tillverkare som har tillstånd att tillverka krigsmate-
riel av det slag tillhandahållandet eller det tekniska biståndet gäller.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet

enligt första och andra styckena i fråga om sådan handel med skjutvapen
som regleras genom föreskrifterna i vapenlagen (1996:67) eller sådan hante-
ring av ammunition eller annan explosiv vara som regleras genom föreskrif-
terna i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Utförsel och lämnande av tekniskt bistånd

6 §

Krigsmateriel får inte föras ut ur landet och tekniskt bistånd får inte

lämnas till någon utanför landet utan tillstånd, om inte annat följer av denna
lag eller annan författning. I fråga om programvara och tekniskt bistånd
likställs med utförsel en överföring till utlandet genom telekommunikation
eller på annat liknande sätt.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd

enligt första stycket, när det gäller utförsel av krigsmateriel ur landet eller
lämnande av tekniskt bistånd utanför landet till ett annat land inom EES

1. om det är fråga om transitering,
2. om den som för ut krigsmaterielen ur landet eller lämnar det tekniska

biståndet utanför landet eller mottagaren är en del av ett statligt organ eller
en del av försvarsmakten,

3. om det är fråga om leveranser som Europeiska unionen, Nato, Interna-

tionella atomenergiorganet (IAEA) eller andra mellanstatliga organisationer
gör i syfte att fullgöra sina uppdrag,

4. om utförseln eller lämnandet är nödvändigt för att genomföra ett sam-

verkande program för krigsmateriel och tekniskt bistånd mellan EES-länder,

5. om utförseln eller lämnandet är kopplat till humanitär hjälp vid en kata-

strof eller som gåva i en nödsituation, och

6. om utförseln eller lämnandet är nödvändigt för eller efter reparation,

underhåll, utställning eller demonstration.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om utförsel av

1. skjutvapen och tillhörande ammunition för enskild persons räkning

samt skjutvapen och därtill hörande ammunition för användning vid jakt,
tävling eller övning utom riket,

2. skjutvapen för reparation, översyn eller annan liknande åtgärd,
3. skjutvapen som förts in i landet för åtgärd som avses i 2,
4. sådana jakt- och tävlingsskjutvapen och tillhörande ammunition som

har förts in i landet i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 13 § b vapen-
lagen (1996:67).

6 a §

Ett tillstånd enligt 6 § första stycket kan vara generellt, globalt eller

individuellt.

background image

4

SFS 2011:849

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sådana tillstånd.

6 b §

Ett generellt tillstånd får inte användas vid utförsel av krigsmateriel

eller vid lämnande av tekniskt bistånd till ett land utanför EES.

7 §

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller

stadigvarande vistas här får inte här i landet eller utom landet utan tillstånd
ingå avtal som innebär upplåtelse eller överlåtelse av tillverkningsrätt till
någon i utlandet.

8 §

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller

stadigvarande vistas här får inte här i landet eller utom landet utan tillstånd
ingå avtal med någon utom landet om att gemensamt med denne eller för
hans räkning tillhandahålla tekniskt bistånd till någon i utlandet, utveckla
krigsmateriel eller metod för framställning av sådan materiel eller om att
gemensamt tillverka krigsmateriel.

9 §

Avtal om tillägg till eller ändring av avtal av det slag som kräver till-

stånd enligt 7 eller 8 § får inte ingås utan tillstånd, om tillägget eller ändring-
en avser

1. den materiel eller det tekniska bistånd som omfattas av avtalet,
2. vidareupplåtelse eller vidareöverlåtelse av rätt enligt avtalet,
3. rätt att tillhandahålla krigsmateriel eller tekniskt bistånd till mottagare

som inte angivits tidigare,

4. förlängning av avtalets giltighetstid, eller
5. bestämmelser om sekretess.

Certifiering

10 a §

En mottagare av krigsmateriel eller tekniskt bistånd här i landet får

efter ansökan certifieras.

Regeringen får meddela föreskrifter om
1. vilka villkor som en certifiering får förenas med, och
2. vilken giltighetstid som ska gälla vid en certifiering.

10 b §

En certifiering får beviljas om sökanden anses tillförlitlig. Vid

bedömningen av tillförlitligheten ska Inspektionen för strategiska produkter
särskilt beakta sökandens förmåga att följa villkor i ett överföringstillstånd
som innebär begränsningar av export av krigsmateriel eller av tekniskt
bistånd till ett land utanför EES.

Regeringen får meddela föreskrifter om kriterier för bedömning av tillför-

litligheten vid prövning av certifiering.

10 c §

Ett certifikat ska godtas i Sverige om det har utfärdats i ett annat

land inom EES i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/
43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av för-
svarsrelaterade produkter inom gemenskapen.

background image

5

SFS 2011:849

11 §

Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § liksom svenska statliga myn-

digheter som bedriver motsvarande verksamhet ska, i den ordning reger-
ingen föreskriver, lämna redovisning till Inspektionen för strategiska pro-
dukter

1. om den marknadsföring av krigsmateriel eller tekniskt bistånd som

bedrivs i utlandet,

2. om åtgärder som syftar till avtal som är tillståndspliktigt enligt 7 eller

8 §.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om redovisningsskyldighet

och om undantag från denna. Inspektionen för strategiska produkter får i det
enskilda fallet medge undantag från sådan redovisningsskyldighet.

12 §

Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § liksom svenska statliga myn-

digheter som bedriver motsvarande verksamhet ska underrätta Inspektionen
för strategiska produkter innan anbud lämnas eller, där anbudsförfarande
inte förekommer, innan avtal ingås om

1. tillhandahållande av krigsmateriel eller tekniskt bistånd till någon i

utlandet,

2. upplåtelse eller överlåtelse av tillverkningsrätt som avses i 7 §, eller
3. tillverkning, tillhandahållande av tekniskt bistånd eller utveckling av

krigsmateriel eller metod för framställning av krigsmateriel som avses i 8 §.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om senaste tidpunkt för

underrättelse och om undantag från underrättelseskyldigheten. Inspektionen
för strategiska produkter får i enskilda fall medge undantag från underrättelse-
skyldighet.

Inspektionen får i det enskilda fallet förbjuda att sådant anbud lämnas

eller avtal ingås som avses i första stycket.

14 §

Tillstånd enligt 3�6 och 7�10 §§ får förenas med andra villkor än som

avses i 13 § samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.

14 a §

Om en mottagare i ett annat EES-land av komponenter till krigs-

materiel eller tekniskt bistånd lämnat en försäkran om användning till
Inspektionen för strategiska produkter får tillståndet till utförsel av kompo-
nenterna inte förenas med villkor om exportrestriktioner, om inte annat följer
av tredje stycket.

I en försäkran om användning enligt första stycket ska mottagaren intyga

att komponenterna ingår eller ska ingå i dennes egen krigsmateriel eller eget
tekniska bistånd och därför inte i sig kan överföras inom EES eller exporte-
ras utanför EES i ett senare skede, utom när det gäller reparation eller under-
håll.

Om en överföring inom EES är känslig, får dock inspektionen eller reger-

ingen förena ett tillstånd enligt 6 § första stycket med villkor som avses i för-
sta stycket.

14 b §

Regeringen får meddela föreskrifter om att ett generellt tillstånd får

förenas med villkor om registrering hos Inspektionen för strategiska produk-
ter före den första användningen av tillståndet.

background image

6

SFS 2011:849

Uppgiftsskyldighet om villkor

15 a §

Den som har tillstånd enligt 6 § första stycket till utförsel av krigs-

materiel eller lämnande av tekniskt bistånd till en viss mottagare i ett annat
land inom EES, ska lämna uppgift till den mottagaren om de villkor om slut-
användning, utförsel och lämnande utanför EES av krigsmaterielen eller det
tekniska biståndet som gäller för tillståndet.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldigheten.

�&terkallelse m.m.

16 §

Tillstånd enligt någon av bestämmelserna i 3�6 och 7�10 §§ eller cer-

tifiering enligt 10 a § får återkallas slutligt eller för viss tid, om tillstånds-
havaren eller den certifierade har åsidosatt en föreskrift i denna lag eller en
föreskrift, ett villkor eller en bestämmelse som har meddelats med stöd av
lagen eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse. Under samma
förutsättningar får Inspektionen för strategiska produkter eller regeringen
besluta att den som för ut krigsmateriel ur landet eller lämnar tekniskt
bistånd utanför landet slutligt eller för viss tid inte får utnyttja ett generellt
tillstånd.

En återkallelse får inte avse tillstånd till avtal enligt någon av 7�9 §§ som

redan ingåtts.

En återkallelse eller ett beslut att inte få utnyttja ett generellt tillstånd gäl-

ler med omedelbar verkan, om inte något annat beslutas.

16 a §

Om Inspektionen för strategiska produkter anser att det finns en all-

varlig risk för att en mottagare som har certifierats i ett annat land inom EES
inte kommer att iaktta villkoren för ett generellt tillstånd eller att den allmän-
na ordningen, den allmänna säkerheten eller Sveriges väsentliga säkerhets-
intressen kan påverkas, ska det andra landet underrättas och en utvärdering
av situationen begäras.

Om det efter en sådan utvärdering fortfarande finns tvivel, får inspektio-

nen besluta att utförsel av krigsmateriel ur landet eller lämnande av tekniskt
bistånd utanför landet till ett annat land inom EES enligt ett generellt till-
stånd tills vidare inte får ske till en viss certifierad mottagare.

Om inspektionen har meddelat ett sådant beslut, ska övriga länder inom

EES och Europeiska kommissionen underrättas om beslutet och om skälen
för detta.

Beslutet ska upphävas när det inte längre behövs.

17 § Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § liksom svensk statlig myndig-
het som bedriver motsvarande verksamhet utan att behöva tillstånd ska,
enligt de föreskrifter som regeringen meddelar, lämna uppgifter till Inspek-
tionen för strategiska produkter om ägande i utländska rättssubjekt som
bedriver utveckling, tillverkning, marknadsföring eller försäljning av krigs-
materiel eller som tillhandahåller tekniskt bistånd.

19 §

Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § ska, enligt de närmare före-

skrifter som regeringen meddelar, till Inspektionen för strategiska produkter
lämna deklaration på heder och samvete rörande den verksamhet för vilken
tillstånd har meddelats.

background image

7

SFS 2011:849

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att

lämna deklaration.

Regeringen får meddela föreskrifter om att
1. den som har tillstånd enligt 6 § ska lämna uppgifter om krigsmateriel

som förts ut ur landet och tekniskt bistånd som lämnats utanför landet,

2. den som har tillstånd enligt 7 eller 8 § ska lämna uppgifter om ingångna

avtal.

20 §

Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § eller den som är certifierad

enligt 10 a § ska på begäran av Inspektionen för strategiska produkter lämna
de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen samt lämna
inspektionen tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs. Inspektionen
har rätt att anlita biträde från andra statliga myndigheter i sin tillsyn.

20 a §

Den som har tillstånd enligt 6 § första stycket till utförsel av krigs-

materiel eller lämnande av tekniskt bistånd till ett annat land inom EES ska
föra detaljerade och fullständiga register över sina överföringar inom EES.

Ett register som avses i första stycket ska omfatta kommersiella dokument

som innehåller uppgifter

1. om vilken krigsmateriel som överförts eller vilket tekniskt bistånd som

lämnats inom EES, med angivande av dess referens i den förteckning över
krigsmateriel och tekniskt bistånd som har föreskrivits med stöd av 1 § för-
sta stycket,

2. om mängden och värdet av den krigsmateriel som överförts eller det

tekniska bistånd som lämnats inom EES,

3. om tidpunkten för överföringen av krigsmaterielen eller lämnandet av

det tekniska biståndet inom EES,

4. om namn och adress på den som överfört krigsmaterielen eller lämnat

det tekniska biståndet inom EES och på mottagaren av materielen eller
biståndet,

5. om slutanvändning och slutanvändare av den krigsmateriel som över-

förts eller det tekniska bistånd som lämnats inom EES, om det är känt, och

6. om bevis för att information om ett villkor om begränsning i ett tillstånd

när det gäller utförsel av krigsmateriel eller lämnande av tekniskt bistånd
utanför EES har getts till mottagaren av den krigsmateriel som överförts
eller av det tekniska bistånd som lämnats.

Handlingar och uppgifter som avses i andra stycket ska bevaras fram till

och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret
avslutades eller den längre tid som för vissa uppgifter eller handlingar kan
vara föreskriven i lag eller annan författning. Uppgifterna ska bevaras i Sve-
rige, i ordnat skick och på ett betryggande och överskådligt sätt.

20 b §

Den som för första gången avser att använda ett generellt tillstånd

ska underrätta Inspektionen för strategiska produkter om det.

20 c §

Den som ansöker om tillstånd till utförsel av krigsmateriel eller

lämnande av tekniskt bistånd till ett land utanför EES enligt 6 § första
stycket ska, när det gäller sådan materiel eller sådant bistånd som denne har
mottagit från ett annat land inom EES med stöd av ett överföringstillstånd,
lämna uppgift till Inspektionen för strategiska produkter om att han eller hon

background image

8

SFS 2011:849

har iakttagit de villkor i överföringstillståndet som innebär begränsningar
när det gäller export av krigsmateriel eller av tekniskt bistånd till ett land
utanför EES.

23 a §

Beslut av Inspektionen för strategiska produkter får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol när det gäller beslut att

1. vägra certifiering vid en prövning enligt 10 a §,
2. återkalla ett tillstånd eller en certifiering enligt 16 §,
3. en leverantör inte får utnyttja ett generellt tillstånd enligt 16 §,
4. utförsel av krigsmateriel ur landet eller lämnande av tekniskt bistånd

utanför landet till ett annat land inom EES enligt ett generellt tillstånd tills
vidare inte får ske till en viss certifierad mottagare enligt 16 a §,

5. bestämma en avgift enligt 22 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra förvaltningsbeslut enligt denna lag får inte överklagas.

25 §

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen

1. bryter mot någon av 3�5 §§, 6 § när det gäller krav på tillstånd för läm-

nande av tekniskt bistånd eller 7�10 §§ eller mot förbud som har meddelats
med stöd av 12 §, eller

2. genom vilseledande förmår Inspektionen för strategiska produkter eller

regeringen att lämna tillstånd enligt någon av 3�5 §§, 6 § när det gäller krav
på tillstånd för lämnande av tekniskt bistånd eller 7�10 §§ och därigenom
föranleder att avtal fullföljs, att tekniskt bistånd lämnas till någon utanför
landet eller att tillhandahållande kommer till stånd.

Om gärningen har begåtts av oaktsamhet, döms till böter eller fängelse i

högst sex månader.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

27 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtli-

gen eller av oaktsamhet

1. underlåter att lämna underrättelse enligt 12 eller 20 b § eller att lämna

uppgifter enligt 15 a, 17 eller 20 c §,

2. underlåter att göra sådan anmälan som avses i 21 §,
3. i annat fall än som avses i 25 eller 26 § lämnar en oriktig uppgift i ansö-

kan om tillstånd eller i annan handling som är av betydelse för prövningen
av ett ärende enligt denna lag eller som är av betydelse ur kontrollsynpunkt
och som annars ges in till tillsynsmyndigheten,

4. åsidosätter ett villkor eller bryter mot en kontroll- eller ordningsbestäm-

melse som har meddelats med stöd av denna lag,

5. bryter mot 20 a §,
6. bryter mot ett skriftligt åtagande som har getts in till Inspektionen för

strategiska produkter enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av
10 b § andra stycket.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

background image

9

SFS 2011:849

29 §

5

Krigsmateriel eller tekniskt bistånd som varit föremål för brott enligt

25 eller 26 § eller dess värde samt utbyte av sådant brott ska förklaras för-
verkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2012.
2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre föreskrifter ska anses medde-

lade enligt denna lag.

3. De nya bestämmelserna i 9 § ska tillämpas även på sådana avtal om

tekniskt bistånd som avses i 8 § och som har ingåtts före den 30 juni 2012.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Anders Rönquist
(Utrikesdepartementet)

5 Senaste lydelse 2011:469.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.