SFS 1978:266

780266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:266

Lag

Utkom från trycket

den 1 ju ni 1978

om ändring i lagen (1961: 655) om undanförsel och

förstöring;

utfärdad den 18 maj 1978.

Enligt riksda gens beslut» f öreskrivs i fråga om lagen (196 1: 655) om un­

danförsel och förstöring

dels att i 1, 5 och 9-11 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "rege­

ringen",

dels att i 10 § ordet "krigsmaktens" skall bytas ut mot " försvarsmak­

tens".

dels att 4 och 7 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

4 § För transport av egendom, som dess ägare eller innehavare verkställt

till fullgörande av beslut om undanförsel, så ock för medverkan vid förbe­
redande åtgärder eller biträde vid undanförselns genomförande utgår er­

sättning av statsmedel i den mån särskilda omständigheter ej annat föranle­
da. Har kostnad eljest åsamkats ägaren eller innehavaren till följd av un­
danförsel och står kostnaden i uppen bart missförhållande till den nytta åt­
gärden kan hava medfört för honom, är han för sådan kostnad berättigad

till skälig ersättning av statsmedel.

Har egendom undanförts genom myndighets försorg, är ägaren eller in­

nehavaren pliktig att återgälda myndigheten kostnaden härför i den mån

han enligt vad i första stycket sägs skolat svara för kostnaden, därest han
själv verkställt transporten. Vad nu sag ts skall äga motsvarande tillämp­

ning i fråga om kostnad, som myndighet haft för vård av undanförd egen­

dom.

Anspråk på ersättning enligt första stycket prövas i den ordning som är

stadgad i förfogandelagen (1978 : 262).

7 § Har beslut om undanförsel eller förstöring meddelats, äger myndig­

het, som regeringen bestämmer, taga i anspråk markområden, byggnader,
utrymmen, transponmedel och materiel ävensom vad eljest må finnas er­

forderligt för fullgörande av uppgift enligt denna lag, och skall därvid vad i

förfogandelagen (1978:262) stadgas äga tillämpning.

Denna lag träd er i kraft den i juli 1978 .

På regeringens vägnar

STAFFAN BURENSTAM LINDER

Lars Jonson

(Handelsdepartementet)

448

' Prop. 1977/78:72, FöU 12. rskr21 5.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.